Thành viên:

schaumkeks

Đăng ký phát âm của schaumkeks

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/03/2018 Verbandstrainer [de] phát âm Verbandstrainer 0 bình chọn
22/03/2018 Gästesektor [de] phát âm Gästesektor 0 bình chọn
22/03/2018 Buchprüfungsstelle [de] phát âm Buchprüfungsstelle 0 bình chọn
22/03/2018 Mindestanforderungen [de] phát âm Mindestanforderungen 0 bình chọn
22/03/2018 Auswärtstrikot [de] phát âm Auswärtstrikot 0 bình chọn
01/09/2012 Zufügung [de] phát âm Zufügung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/09/2012 Schmidberger [de] phát âm Schmidberger 0 bình chọn
11/06/2012 Baumart [de] phát âm Baumart 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2012 Arbeitsamtsleiterin [de] phát âm Arbeitsamtsleiterin 0 bình chọn
10/06/2012 Katschhof [de] phát âm Katschhof 0 bình chọn
10/06/2012 bestuhlt [de] phát âm bestuhlt 0 bình chọn
10/06/2012 Zuschauerplätze [de] phát âm Zuschauerplätze 0 bình chọn
10/06/2012 Tanzeinlage [de] phát âm Tanzeinlage 0 bình chọn
10/06/2012 Tanztruppe [de] phát âm Tanztruppe 0 bình chọn
10/06/2012 Sommermelodie [de] phát âm Sommermelodie 0 bình chọn
10/06/2012 Schmusemann [de] phát âm Schmusemann 0 bình chọn
10/06/2012 Wortkrieg [de] phát âm Wortkrieg 0 bình chọn
10/06/2012 Sekundarbereich [de] phát âm Sekundarbereich 0 bình chọn
10/06/2012 nussgroß [de] phát âm nussgroß 0 bình chọn
10/06/2012 Formschwankung [de] phát âm Formschwankung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2012 Jahresschwankung [de] phát âm Jahresschwankung 0 bình chọn
10/06/2012 Konjunkturschwankung [de] phát âm Konjunkturschwankung 0 bình chọn
10/06/2012 Währungskorridor [de] phát âm Währungskorridor 0 bình chọn
10/06/2012 Schwankungsgrenze [de] phát âm Schwankungsgrenze 0 bình chọn
10/06/2012 Kursschwankungsklausel [de] phát âm Kursschwankungsklausel 0 bình chọn
10/06/2012 Rübcke [de] phát âm Rübcke 0 bình chọn
10/06/2012 Hohmann [de] phát âm Hohmann 0 bình chọn
10/06/2012 Heubergeraum [de] phát âm Heubergeraum 0 bình chọn
10/06/2012 Röckenhaus [de] phát âm Röckenhaus 0 bình chọn
10/06/2012 Vakuumfluktuation [de] phát âm Vakuumfluktuation 0 bình chọn