Thành viên:

seana

Đăng ký phát âm của seana

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/04/2017 ar ámhairí an tsaoil [ga] phát âm ar ámhairí an tsaoil 0 bình chọn
17/04/2017 tamhnach [ga] phát âm tamhnach 0 bình chọn
17/04/2017 Mac Con Iomaire [ga] phát âm Mac Con Iomaire 0 bình chọn
17/04/2017 dhúnaim [ga] phát âm dhúnaim 0 bình chọn
13/10/2016 labhraígí [ga] phát âm labhraígí 0 bình chọn
13/10/2016 d'éagsúlaíodh [ga] phát âm d'éagsúlaíodh 0 bình chọn
13/10/2016 d'éagsúlódh [ga] phát âm d'éagsúlódh 0 bình chọn
13/10/2016 éagsúlaím [ga] phát âm éagsúlaím 0 bình chọn
14/09/2016 béalra [ga] phát âm béalra 0 bình chọn
14/09/2016 scipéad [ga] phát âm scipéad 0 bình chọn
14/09/2016 An dteastaíonn uait imeacht? [ga] phát âm An dteastaíonn uait imeacht? 0 bình chọn
24/05/2016 gcaoi [ga] phát âm gcaoi 0 bình chọn
24/05/2016 cruachlann [ga] phát âm cruachlann 0 bình chọn
15/05/2016 gheobhaigh [ga] phát âm gheobhaigh 0 bình chọn
15/05/2016 aduantas [ga] phát âm aduantas 0 bình chọn
14/05/2016 An maith leat é? [ga] phát âm An maith leat é? 0 bình chọn
14/05/2016 pógfaidh [ga] phát âm pógfaidh 0 bình chọn
14/05/2016 breacaimsir [ga] phát âm breacaimsir 0 bình chọn
14/05/2016 gnáthphost [ga] phát âm gnáthphost 0 bình chọn
14/05/2016 beochaoineadh [ga] phát âm beochaoineadh 0 bình chọn
14/05/2016 deacrachtaí [ga] phát âm deacrachtaí 0 bình chọn
14/05/2016 geallúint [ga] phát âm geallúint 0 bình chọn
14/05/2016 dhíothú [ga] phát âm dhíothú 0 bình chọn
14/05/2016 níos troime [ga] phát âm níos troime 0 bình chọn
14/05/2016 gnáthobair [ga] phát âm gnáthobair 0 bình chọn
14/05/2016 prionsabal [ga] phát âm prionsabal 0 bình chọn
14/05/2016 dánlanna [ga] phát âm dánlanna 0 bình chọn
14/05/2016 ceannasaithe [ga] phát âm ceannasaithe 0 bình chọn
14/05/2016 mainistreacha [ga] phát âm mainistreacha 0 bình chọn
14/05/2016 dánlann [ga] phát âm dánlann 0 bình chọn