Thành viên:

sebstar

Đăng ký phát âm của sebstar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2010 effluvious [en] phát âm effluvious 0 bình chọn
30/03/2010 Incalculably [en] phát âm Incalculably 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2010 adorning [en] phát âm adorning 0 bình chọn
30/03/2010 Son of God [en] phát âm Son of God 0 bình chọn
30/03/2010 interferometric [en] phát âm interferometric 0 bình chọn
28/03/2010 Weltjugendtag [de] phát âm Weltjugendtag 0 bình chọn
28/03/2010 Museum Ludwig [de] phát âm Museum Ludwig 0 bình chọn
28/03/2010 schwindlig [de] phát âm schwindlig 0 bình chọn
28/03/2010 Wallraf-Richartz-Museum [de] phát âm Wallraf-Richartz-Museum 0 bình chọn
28/03/2010 Römisch-Germanisches Museum [de] phát âm Römisch-Germanisches Museum 0 bình chọn
28/03/2010 Fritz Schramma [de] phát âm Fritz Schramma 0 bình chọn
28/03/2010 Stadtkreis [de] phát âm Stadtkreis 0 bình chọn
28/03/2010 tierisch [de] phát âm tierisch 0 bình chọn
28/03/2010 Die Wacht am Rhein [de] phát âm Die Wacht am Rhein 0 bình chọn
28/03/2010 KölnMesse [de] phát âm KölnMesse 0 bình chọn
28/03/2010 kreisfreie Stadt [de] phát âm kreisfreie Stadt 0 bình chọn
26/03/2010 Decalogue [en] phát âm Decalogue 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/03/2010 photothermolysis [en] phát âm photothermolysis 0 bình chọn
26/03/2010 Brieger [de] phát âm Brieger 0 bình chọn
26/03/2010 Albertus-Universität Königsberg [de] phát âm Albertus-Universität Königsberg 0 bình chọn
26/03/2010 interest rates [en] phát âm interest rates 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/03/2010 kocht [de] phát âm kocht 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/03/2010 zubereiten [de] phát âm zubereiten 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/03/2010 überqueren [de] phát âm überqueren 1 bình chọn
26/03/2010 Krankenversicherungskarte [de] phát âm Krankenversicherungskarte 0 bình chọn
25/03/2010 gehemmt [de] phát âm gehemmt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/03/2010 demütig [de] phát âm demütig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/03/2010 catoptrophobia [en] phát âm catoptrophobia 0 bình chọn
25/03/2010 Jungmädelbund [de] phát âm Jungmädelbund 0 bình chọn
25/03/2010 Klebstoff [de] phát âm Klebstoff 2 bình chọn Phát âm tốt nhất