Thành viên:

sekai

Đăng ký phát âm của sekai

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2009 kana neni ndakusuwa [sn] phát âm kana neni ndakusuwa 2 bình chọn Phát âm tốt nhất