Thành viên:

sepehr353

Đăng ký phát âm của sepehr353

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/12/2013 سفته بازي [fa] phát âm سفته بازي 0 bình chọn
10/12/2013 دبران [fa] phát âm دبران 0 bình chọn
10/12/2013 رجل الجبار [fa] phát âm رجل الجبار 0 bình chọn
10/12/2013 مغنی [fa] phát âm مغنی 0 bình chọn
10/12/2013 انزال كردن [fa] phát âm انزال كردن 0 bình chọn
10/12/2013 جلق زدن [fa] phát âm جلق زدن 0 bình chọn
10/12/2013 جلق [fa] phát âm جلق 1 bình chọn
10/12/2013 تنوره دیو [fa] phát âm تنوره دیو 0 bình chọn
10/12/2013 عشقبازی [fa] phát âm عشقبازی 0 bình chọn
10/12/2013 اقصای [fa] phát âm اقصای 0 bình chọn
10/12/2013 معادات [fa] phát âm معادات 0 bình chọn
10/12/2013 بت پرستی [fa] phát âm بت پرستی 0 bình chọn
10/12/2013 گردابی [fa] phát âm گردابی 0 bình chọn
10/12/2013 نعوذ [fa] phát âm نعوذ 0 bình chọn
10/12/2013 سجلی [fa] phát âm سجلی 0 bình chọn
10/12/2013 ولی قهری [fa] phát âm ولی قهری 0 bình chọn
04/12/2013 ابط‌الجوزا [fa] phát âm ابط‌الجوزا 0 bình chọn
04/12/2013 مروج الذهب [ar] phát âm مروج الذهب 0 bình chọn
04/12/2013 قبل منقل [fa] phát âm قبل منقل 0 bình chọn
04/12/2013 بادانسته [fa] phát âm بادانسته 0 bình chọn
04/12/2013 مقنفة [fa] phát âm مقنفة 1 bình chọn
04/12/2013 حزقیا [fa] phát âm حزقیا 0 bình chọn
04/12/2013 بوشاسب [fa] phát âm بوشاسب 0 bình chọn
04/12/2013 امیرالجیش [fa] phát âm امیرالجیش 0 bình chọn
04/12/2013 مدالست [fa] phát âm مدالست 0 bình chọn
04/12/2013 شماس [fa] phát âm شماس 0 bình chọn
04/12/2013 زندقه [fa] phát âm زندقه 0 bình chọn
04/12/2013 امثل [fa] phát âm امثل 0 bình chọn
04/12/2013 ازاله ی بکارت [fa] phát âm ازاله ی بکارت 0 bình chọn
04/12/2013 تیول نامه [fa] phát âm تیول نامه 0 bình chọn