Thành viên:

serafinpose

Đăng ký phát âm của serafinpose

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2009 cimeira [gl] phát âm cimeira 0 bình chọn
03/11/2009 cavilar [gl] phát âm cavilar 0 bình chọn
03/11/2009 arume [gl] phát âm arume 0 bình chọn
03/11/2009 castro [gl] phát âm castro 0 bình chọn
03/11/2009 raio [gl] phát âm raio 0 bình chọn
03/11/2009 esquecemento [gl] phát âm esquecemento 0 bình chọn
03/11/2009 bravún [gl] phát âm bravún 0 bình chọn
03/11/2009 vieiro [gl] phát âm vieiro 0 bình chọn
03/11/2009 vendima [gl] phát âm vendima 0 bình chọn
03/11/2009 bolboreta [gl] phát âm bolboreta 0 bình chọn
03/11/2009 crise [gl] phát âm crise 0 bình chọn
03/11/2009 furna [gl] phát âm furna 0 bình chọn
03/11/2009 adestrador [gl] phát âm adestrador 0 bình chọn
03/11/2009 adestradora [gl] phát âm adestradora 0 bình chọn
03/11/2009 Reganosa [gl] phát âm Reganosa 0 bình chọn
03/11/2009 lucecús [gl] phát âm lucecús 0 bình chọn
03/11/2009 bolseira [gl] phát âm bolseira 0 bình chọn
03/11/2009 bolseiro [gl] phát âm bolseiro 0 bình chọn
03/11/2009 costume [gl] phát âm costume 0 bình chọn
03/11/2009 blogueiro [gl] phát âm blogueiro 0 bình chọn
03/11/2009 blogue [gl] phát âm blogue 0 bình chọn
03/11/2009 chimpín [gl] phát âm chimpín 0 bình chọn
03/11/2009 cineclube [gl] phát âm cineclube 0 bình chọn
03/11/2009 chisco [gl] phát âm chisco 0 bình chọn
03/11/2009 chisqueiro [gl] phát âm chisqueiro 0 bình chọn
03/11/2009 brincadeira [gl] phát âm brincadeira 0 bình chọn
03/11/2009 xudeu [gl] phát âm xudeu 0 bình chọn
03/11/2009 ensino [gl] phát âm ensino 0 bình chọn
03/11/2009 fío [gl] phát âm fío 0 bình chọn
03/11/2009 ouvir [gl] phát âm ouvir 0 bình chọn