Thành viên:

silva_119

Đăng ký phát âm của silva_119

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/03/2016 Mattogno [it] phát âm Mattogno 0 bình chọn
18/05/2015 Celebes [it] phát âm Celebes 0 bình chọn
18/05/2015 attardare [it] phát âm attardare 0 bình chọn
01/10/2012 allura [it] phát âm allura 0 bình chọn
01/10/2012 Alcinia [it] phát âm Alcinia 0 bình chọn
01/10/2012 Ambrosi [it] phát âm Ambrosi 0 bình chọn
01/10/2012 Tazia [it] phát âm Tazia 0 bình chọn
01/10/2012 Annunziata [it] phát âm Annunziata 0 bình chọn
11/08/2012 Silvella [it] phát âm Silvella 0 bình chọn
11/08/2012 Somendenna [it] phát âm Somendenna 0 bình chọn
11/08/2012 Voischizza [it] phát âm Voischizza 0 bình chọn
11/08/2012 Vertovino [it] phát âm Vertovino 0 bình chọn
11/08/2012 soave classico doc [it] phát âm soave classico doc 0 bình chọn
11/08/2012 Santonastaso [it] phát âm Santonastaso 0 bình chọn
11/08/2012 Sarola [it] phát âm Sarola 0 bình chọn
11/08/2012 Scarpizzolo [it] phát âm Scarpizzolo 0 bình chọn
10/08/2012 Beirut [it] phát âm Beirut 0 bình chọn
09/08/2012 Sirico [it] phát âm Sirico 0 bình chọn
09/08/2012 Sorbolongo [it] phát âm Sorbolongo 0 bình chọn
09/08/2012 Cobiglava [it] phát âm Cobiglava 0 bình chọn
09/08/2012 Stropino [it] phát âm Stropino 0 bình chọn
09/08/2012 Scorzarolo [it] phát âm Scorzarolo 0 bình chọn
09/08/2012 Toss (TN) [it] phát âm Toss (TN) 0 bình chọn
09/08/2012 Villino Gregoraci [it] phát âm Villino Gregoraci 0 bình chọn
09/08/2012 Prestinone [it] phát âm Prestinone 0 bình chọn
09/08/2012 Viceno [it] phát âm Viceno 0 bình chọn
09/08/2012 Susgnevizza [it] phát âm Susgnevizza 0 bình chọn
09/08/2012 Soltarico [it] phát âm Soltarico 0 bình chọn
09/08/2012 Gelsane [it] phát âm Gelsane 0 bình chọn
09/08/2012 Tormo [it] phát âm Tormo 0 bình chọn