Thành viên:

silva_119

Đăng ký phát âm của silva_119

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/05/2012 butano [it] phát âm butano 0 bình chọn
05/05/2012 annaffiatoio [it] phát âm annaffiatoio -1 bình chọn
05/05/2012 dottrineggiare [it] phát âm dottrineggiare 0 bình chọn
05/05/2012 fifone [it] phát âm fifone 0 bình chọn
05/05/2012 diminuente [it] phát âm diminuente 0 bình chọn
05/05/2012 dossografo [it] phát âm dossografo 0 bình chọn
05/05/2012 cadenzamento [it] phát âm cadenzamento 0 bình chọn
05/05/2012 cigolamento [it] phát âm cigolamento 0 bình chọn
05/05/2012 insufflare [it] phát âm insufflare 0 bình chọn
05/05/2012 insufflatore [it] phát âm insufflatore 0 bình chọn
05/05/2012 librare [it] phát âm librare 0 bình chọn
02/05/2012 James Friguglietti [it] phát âm James Friguglietti 0 bình chọn
02/05/2012 Celimontana [it] phát âm Celimontana 0 bình chọn
02/05/2012 Paolo Porpora [it] phát âm Paolo Porpora 0 bình chọn
02/05/2012 Giampaolo [it] phát âm Giampaolo 0 bình chọn
02/05/2012 murazzano [it] phát âm murazzano 0 bình chọn
02/05/2012 salinaio [it] phát âm salinaio 0 bình chọn
02/05/2012 Mergellina [it] phát âm Mergellina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/05/2012 prevede [it] phát âm prevede 0 bình chọn
02/05/2012 Vomero [it] phát âm Vomero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/05/2012 Macchiaioli [it] phát âm Macchiaioli 0 bình chọn
02/05/2012 nitrazione [it] phát âm nitrazione 0 bình chọn
02/05/2012 nitrificante [it] phát âm nitrificante 0 bình chọn
02/05/2012 spaventabile [it] phát âm spaventabile 0 bình chọn
02/05/2012 salienza [it] phát âm salienza 0 bình chọn
02/05/2012 smanicare [it] phát âm smanicare 0 bình chọn
02/05/2012 il Genovesino [it] phát âm il Genovesino 0 bình chọn
26/04/2012 cinofile [it] phát âm cinofile 0 bình chọn
26/04/2012 nipoti [it] phát âm nipoti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/04/2012 vulvaria [it] phát âm vulvaria 0 bình chọn