Thành viên:

silva_119

Đăng ký phát âm của silva_119

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/07/2012 kirsch [it] phát âm kirsch 0 bình chọn
21/07/2012 Albeins (BZ) [it] phát âm Albeins (BZ) 0 bình chọn
21/07/2012 Aizurro (CO) [it] phát âm Aizurro (CO) 0 bình chọn
21/07/2012 Matichecchia [it] phát âm Matichecchia 0 bình chọn
21/07/2012 bignônia [it] phát âm bignônia 0 bình chọn
21/07/2012 halibut [it] phát âm halibut 0 bình chọn
21/07/2012 Agnona (VC) [it] phát âm Agnona (VC) 0 bình chọn
21/07/2012 Anfurro (BS) [it] phát âm Anfurro (BS) 0 bình chọn
21/07/2012 Auremo di Sopra [it] phát âm Auremo di Sopra 0 bình chọn
21/07/2012 Acqualunga Badona [it] phát âm Acqualunga Badona 0 bình chọn
21/07/2012 rafforzativo [it] phát âm rafforzativo 0 bình chọn
21/07/2012 pubblicano [it] phát âm pubblicano 0 bình chọn
21/07/2012 Giupponi [it] phát âm Giupponi 0 bình chọn
21/07/2012 Soreghina [it] phát âm Soreghina 0 bình chọn
21/07/2012 cercarla [it] phát âm cercarla 0 bình chọn
21/07/2012 intervistate [it] phát âm intervistate 0 bình chọn
21/07/2012 Iacovelli [it] phát âm Iacovelli 0 bình chọn
21/07/2012 D'Argenio [it] phát âm D'Argenio 0 bình chọn
14/05/2012 chicarelli [it] phát âm chicarelli 0 bình chọn
14/05/2012 muscolo ileopsoas [it] phát âm muscolo ileopsoas 0 bình chọn
14/05/2012 lazzeruola [it] phát âm lazzeruola 0 bình chọn
14/05/2012 xilografia [it] phát âm xilografia 0 bình chọn
12/05/2012 acondroplasia [it] phát âm acondroplasia 0 bình chọn
12/05/2012 Mazziotti [it] phát âm Mazziotti 0 bình chọn
12/05/2012 pantesco [it] phát âm pantesco 0 bình chọn
12/05/2012 accuccia [it] phát âm accuccia 0 bình chọn
12/05/2012 bombicolo [it] phát âm bombicolo 0 bình chọn
12/05/2012 latissimo del dorso [it] phát âm latissimo del dorso 0 bình chọn
12/05/2012 torianite [it] phát âm torianite 0 bình chọn
12/05/2012 Rosario Livatino [it] phát âm Rosario Livatino 0 bình chọn