Thành viên:

silva_119

Đăng ký phát âm của silva_119

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2012 ottaedro [it] phát âm ottaedro 0 bình chọn
10/05/2012 Mazzole [it] phát âm Mazzole 0 bình chọn
10/05/2012 Giuseppe Migneco [it] phát âm Giuseppe Migneco 0 bình chọn
10/05/2012 aragonese [it] phát âm aragonese 0 bình chọn
10/05/2012 castigliano [it] phát âm castigliano 0 bình chọn
10/05/2012 usciata [it] phát âm usciata 0 bình chọn
10/05/2012 malabarese [it] phát âm malabarese 0 bình chọn
10/05/2012 sinodale [it] phát âm sinodale 0 bình chọn
10/05/2012 matteano [it] phát âm matteano 0 bình chọn
10/05/2012 giovanneo [it] phát âm giovanneo 0 bình chọn
10/05/2012 petrino [it] phát âm petrino 0 bình chọn
10/05/2012 paolino [it] phát âm paolino 0 bình chọn
10/05/2012 ignaziano [it] phát âm ignaziano 0 bình chọn
10/05/2012 muscari [it] phát âm muscari 0 bình chọn
10/05/2012 Pignattara [it] phát âm Pignattara 0 bình chọn
10/05/2012 Licaonia [it] phát âm Licaonia 0 bình chọn
10/05/2012 listra [it] phát âm listra 0 bình chọn
10/05/2012 sovrannumerario [it] phát âm sovrannumerario 0 bình chọn
10/05/2012 milazzese [it] phát âm milazzese 0 bình chọn
10/05/2012 Camaldoli [it] phát âm Camaldoli 0 bình chọn
10/05/2012 camaldolese [it] phát âm camaldolese 0 bình chọn
10/05/2012 Cipriano Vagaggini [it] phát âm Cipriano Vagaggini 0 bình chọn
10/05/2012 Giovanni Testori [it] phát âm Giovanni Testori 0 bình chọn
10/05/2012 tasso di natalità [it] phát âm tasso di natalità 0 bình chọn
10/05/2012 legame ionico [it] phát âm legame ionico 0 bình chọn
10/05/2012 nube elettronica [it] phát âm nube elettronica 0 bình chọn
10/05/2012 probabiliorismo [it] phát âm probabiliorismo 0 bình chọn
10/05/2012 monandria [it] phát âm monandria 0 bình chọn
10/05/2012 verina [it] phát âm verina 0 bình chọn
10/05/2012 chassidico [it] phát âm chassidico 0 bình chọn