Thành viên:

skyton

Đăng ký phát âm của skyton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2015 เซ็กซี่ [th] phát âm เซ็กซี่ 0 bình chọn
23/05/2015 บ่าย [th] phát âm บ่าย 0 bình chọn
23/05/2015 ทั้งที่ [th] phát âm ทั้งที่ 0 bình chọn
23/05/2015 ชัก [th] phát âm ชัก 0 bình chọn
23/05/2015 นั้นๆ [th] phát âm นั้นๆ 0 bình chọn
23/05/2015 เอก [th] phát âm เอก 0 bình chọn
23/05/2015 นิด [th] phát âm นิด 0 bình chọn
23/05/2015 ระดับสูง [th] phát âm ระดับสูง 0 bình chọn
23/05/2015 พิการ [th] phát âm พิการ 0 bình chọn
23/05/2015 เด็ด [th] phát âm เด็ด 0 bình chọn
23/05/2015 ธรรมดา [th] phát âm ธรรมดา 0 bình chọn
23/05/2015 ครั้งแรก [th] phát âm ครั้งแรก 0 bình chọn
23/05/2015 จิ๋ว [th] phát âm จิ๋ว 0 bình chọn
23/05/2015 คุณภาพดี [th] phát âm คุณภาพดี 0 bình chọn
23/05/2015 เก่าๆ [th] phát âm เก่าๆ 0 bình chọn
23/05/2015 ทางวิชาการ [th] phát âm ทางวิชาการ 0 bình chọn
23/05/2015 นี่แหละ [th] phát âm นี่แหละ 0 bình chọn
23/05/2015 รายเดือน [th] phát âm รายเดือน 0 bình chọn
23/05/2015 ประเสริฐ [th] phát âm ประเสริฐ 0 bình chọn
23/05/2015 สามัญ [th] phát âm สามัญ 0 bình chọn
23/05/2015 อบอุ่น [th] phát âm อบอุ่น 0 bình chọn
23/05/2015 ปลีก [th] phát âm ปลีก 0 bình chọn
23/05/2015 สุนทร [th] phát âm สุนทร 0 bình chọn
23/05/2015 ประจำตัว [th] phát âm ประจำตัว 0 bình chọn
23/05/2015 เป็นระบบ [th] phát âm เป็นระบบ 0 bình chọn
23/05/2015 แบน [th] phát âm แบน 0 bình chọn
23/05/2015 โดด [th] phát âm โดด 0 bình chọn
23/05/2015 มีอายุ [th] phát âm มีอายุ 0 bình chọn
23/05/2015 โหด [th] phát âm โหด 0 bình chọn
23/05/2015 ประยุกต์ [th] phát âm ประยุกต์ 0 bình chọn