Thành viên:

snowcrocus

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của snowcrocus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/07/2012 pancreaticojejunostomy [en] phát âm pancreaticojejunostomy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/07/2012 Chroniclers [en] phát âm Chroniclers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/06/2012 radiculopathy [en] phát âm radiculopathy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/06/2012 eighties [en] phát âm eighties 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/06/2012 subinvolution [en] phát âm subinvolution 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/06/2012 polymathic [en] phát âm polymathic 0 bình chọn
25/06/2012 anisocytosis [en] phát âm anisocytosis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2012 validated [en] phát âm validated 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2012 myotomy [en] phát âm myotomy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/02/2011 apodictically [en] phát âm apodictically 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/02/2011 acylation [en] phát âm acylation 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/02/2011 alkylation [en] phát âm alkylation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 floridness [en] phát âm floridness 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 hollowness [en] phát âm hollowness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 hoggish [en] phát âm hoggish 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 hoggishness [en] phát âm hoggishness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 hoggishly [en] phát âm hoggishly 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 piggishness [en] phát âm piggishness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 piggish [en] phát âm piggish 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 grammatically [en] phát âm grammatically 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 metalhead [en] phát âm metalhead 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 euphemistically [en] phát âm euphemistically 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2011 clarifications [en] phát âm clarifications 0 bình chọn
11/01/2011 dispelling [en] phát âm dispelling 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2011 viscacha [en] phát âm viscacha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/12/2010 zooarchaeology [en] phát âm zooarchaeology 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/12/2010 melody [en] phát âm melody 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 exams [en] phát âm exams 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 igneous rock [en] phát âm igneous rock 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 newer [en] phát âm newer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất