Thành viên:

sororkarla

Đăng ký phát âm của sororkarla

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/06/2016 erythromelalgia [en] phát âm erythromelalgia 0 bình chọn
31/05/2016 deleterious [en] phát âm deleterious 0 bình chọn
08/12/2015 nascent [en] phát âm nascent 1 bình chọn
22/05/2014 inimitable [en] phát âm inimitable 0 bình chọn
21/05/2014 Apatheist [en] phát âm Apatheist 0 bình chọn
07/11/2013 hermitage [en] phát âm hermitage 0 bình chọn
16/09/2013 Teahupoo [ty] phát âm Teahupoo 0 bình chọn
16/09/2013 Ural Mountains [en] phát âm Ural Mountains 0 bình chọn
16/09/2013 Marvin the Paranoid Android [en] phát âm Marvin the Paranoid Android 0 bình chọn
16/09/2013 bedevilled [en] phát âm bedevilled 0 bình chọn
16/09/2013 cuspidor [en] phát âm cuspidor 0 bình chọn
16/09/2013 rappelled [en] phát âm rappelled 1 bình chọn