Thành viên:

stef57

Đăng ký phát âm của stef57

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/01/2010 imprimerie [fr] phát âm imprimerie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 balayage [fr] phát âm balayage 0 bình chọn
20/01/2010 tourelle [fr] phát âm tourelle 0 bình chọn
28/11/2009 Longwy [fr] phát âm Longwy 0 bình chọn
28/11/2009 Bataille d'Eylau [fr] phát âm Bataille d'Eylau 0 bình chọn
28/10/2009 alchimiste [fr] phát âm alchimiste 0 bình chọn
28/10/2009 alarme incendie [fr] phát âm alarme incendie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2009 aller simple [fr] phát âm aller simple 0 bình chọn
28/10/2009 alliage [fr] phát âm alliage 0 bình chọn
28/10/2009 allocation [fr] phát âm allocation 1 bình chọn
28/10/2009 vous eûtes promis [fr] phát âm vous eûtes promis 0 bình chọn
28/10/2009 aliment [fr] phát âm aliment 4 bình chọn
28/10/2009 alimentation [fr] phát âm alimentation 1 bình chọn
28/10/2009 altimètre [fr] phát âm altimètre 0 bình chọn
28/10/2009 alunissage [fr] phát âm alunissage 0 bình chọn
28/10/2009 Où vis-tu? [fr] phát âm Où vis-tu? 0 bình chọn
28/10/2009 mélanger [fr] phát âm mélanger 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2009 déglacer [fr] phát âm déglacer 0 bình chọn
28/10/2009 dit correctement [fr] phát âm dit correctement 0 bình chọn
28/10/2009 j' apporterai [fr] phát âm j' apporterai 0 bình chọn
28/10/2009 j' apportais [fr] phát âm j' apportais 0 bình chọn
28/10/2009 La rivière [fr] phát âm La rivière 0 bình chọn
28/10/2009 Pithiviers [fr] phát âm Pithiviers 0 bình chọn
28/10/2009 légèreté [fr] phát âm légèreté 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2009 musee d'orsay [fr] phát âm musee d'orsay 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2009 éveillé [fr] phát âm éveillé 0 bình chọn
28/10/2009 endormi [fr] phát âm endormi 0 bình chọn
28/10/2009 artois [fr] phát âm artois 0 bình chọn
28/10/2009 de la bière [fr] phát âm de la bière 0 bình chọn
28/10/2009 Tenez [fr] phát âm Tenez 2 bình chọn Phát âm tốt nhất