Thành viên:

stevefitch

Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/07/2013 fictional [en] phát âm fictional 0 bình chọn
16/07/2013 catherina [en] phát âm catherina 0 bình chọn
16/07/2013 Frehley [en] phát âm Frehley 0 bình chọn
16/07/2013 Selkirk [en] phát âm Selkirk 0 bình chọn
16/07/2013 collinearity [en] phát âm collinearity 0 bình chọn
16/07/2013 rhombencephalon [en] phát âm rhombencephalon 0 bình chọn
16/07/2013 prosencephalon [en] phát âm prosencephalon 0 bình chọn
16/07/2013 descriptions [en] phát âm descriptions 1 bình chọn
16/07/2013 pull yourself together [en] phát âm pull yourself together 0 bình chọn
16/07/2013 staffing [en] phát âm staffing 0 bình chọn
16/07/2013 high-heel [en] phát âm high-heel 0 bình chọn
16/07/2013 About face [en] phát âm About face 2 bình chọn
16/07/2013 Lip salve [en] phát âm Lip salve 0 bình chọn
15/07/2013 Marquel [en] phát âm Marquel 0 bình chọn
15/07/2013 zealotic [en] phát âm zealotic 0 bình chọn
15/07/2013 Cathy Fink [en] phát âm Cathy Fink 0 bình chọn
15/07/2013 klatch [en] phát âm klatch 0 bình chọn
15/07/2013 lenten [en] phát âm lenten 0 bình chọn
15/07/2013 Janet McBride [en] phát âm Janet McBride 0 bình chọn
15/07/2013 Evans Fordyce Carlson [en] phát âm Evans Fordyce Carlson 0 bình chọn
15/07/2013 highbred [en] phát âm highbred 0 bình chọn
15/07/2013 low-born [en] phát âm low-born 0 bình chọn
15/07/2013 high-born [en] phát âm high-born 0 bình chọn
15/07/2013 prole [en] phát âm prole 0 bình chọn
15/07/2013 well-born [en] phát âm well-born 0 bình chọn
15/07/2013 signaling [en] phát âm signaling 1 bình chọn
15/07/2013 Lounging [en] phát âm Lounging 0 bình chọn
15/07/2013 P!nk [en] phát âm P!nk 0 bình chọn
15/07/2013 thiazolidinediones [en] phát âm thiazolidinediones 0 bình chọn
15/07/2013 chairlift [en] phát âm chairlift 0 bình chọn