Thành viên:

stevefitch

Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/12/2017 refracting [en] phát âm refracting 0 bình chọn
19/12/2017 Victoria plum [en] phát âm Victoria plum 0 bình chọn
18/12/2017 mineral oil [en] phát âm mineral oil 0 bình chọn
18/12/2017 Abercromby [en] phát âm Abercromby 0 bình chọn
18/12/2017 rascaldom [en] phát âm rascaldom 0 bình chọn
18/12/2017 parquetry [en] phát âm parquetry 0 bình chọn
17/12/2017 SMM [en] phát âm SMM 0 bình chọn
17/12/2017 Social media marketing [en] phát âm Social media marketing 0 bình chọn
17/12/2017 Deliveroo [en] phát âm Deliveroo 0 bình chọn
17/12/2017 Avro Lancaster [en] phát âm Avro Lancaster 0 bình chọn
17/12/2017 HAProxy [en] phát âm HAProxy 0 bình chọn
17/12/2017 voice assistant [en] phát âm voice assistant 0 bình chọn
17/12/2017 wildcards [en] phát âm wildcards 0 bình chọn
17/12/2017 genealogists [en] phát âm genealogists 0 bình chọn
15/12/2017 gut-busting [en] phát âm gut-busting 0 bình chọn
15/12/2017 headline-making [en] phát âm headline-making 0 bình chọn
15/12/2017 de-risking [en] phát âm de-risking 0 bình chọn
15/12/2017 pulsatance [en] phát âm pulsatance 0 bình chọn
15/12/2017 third age [en] phát âm third age 0 bình chọn
15/12/2017 Milanese [en] phát âm Milanese 0 bình chọn
15/12/2017 tabulator [en] phát âm tabulator 0 bình chọn
15/12/2017 macroinstruction [en] phát âm macroinstruction 0 bình chọn
15/12/2017 telephonic [en] phát âm telephonic 0 bình chọn
15/12/2017 multiprocessor [en] phát âm multiprocessor 0 bình chọn
15/12/2017 menu-driven [en] phát âm menu-driven 0 bình chọn
13/12/2017 Vimpat [en] phát âm Vimpat 0 bình chọn
13/12/2017 curvilinearity [en] phát âm curvilinearity 0 bình chọn
13/12/2017 awe-filled [en] phát âm awe-filled 0 bình chọn
13/12/2017 fruitwood [en] phát âm fruitwood 0 bình chọn
13/12/2017 evangelistic [en] phát âm evangelistic 0 bình chọn