Thành viên:

stevefitch

Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2018 boil [en] phát âm boil 0 bình chọn
24/04/2018 bell [en] phát âm bell 0 bình chọn
24/04/2018 baked [en] phát âm baked 1 bình chọn
24/04/2018 advertise [en] phát âm advertise 1 bình chọn
24/04/2018 Slimbridge [en] phát âm Slimbridge 1 bình chọn
24/04/2018 Sensualists [en] phát âm Sensualists 0 bình chọn
22/04/2018 ommatidia [en] phát âm ommatidia 0 bình chọn
22/04/2018 bindi [en] phát âm bindi 0 bình chọn
22/04/2018 DUP [en] phát âm DUP 0 bình chọn
22/04/2018 subitizing [en] phát âm subitizing 0 bình chọn
22/04/2018 granivores [en] phát âm granivores 0 bình chọn
22/04/2018 deictics [en] phát âm deictics 0 bình chọn
22/04/2018 frugivores [en] phát âm frugivores 0 bình chọn
22/04/2018 Semi-fluent [en] phát âm Semi-fluent 0 bình chọn
22/04/2018 pulvinus [en] phát âm pulvinus 0 bình chọn
22/04/2018 haut-relief [en] phát âm haut-relief 0 bình chọn
22/04/2018 Finish off [en] phát âm Finish off 1 bình chọn
22/04/2018 overworking [en] phát âm overworking 1 bình chọn
22/04/2018 Semi-fluently [en] phát âm Semi-fluently 0 bình chọn
02/04/2018 Blunderstone [en] phát âm Blunderstone 0 bình chọn
02/04/2018 contingency fee [en] phát âm contingency fee 1 bình chọn
02/04/2018 SZA [en] phát âm SZA 0 bình chọn
02/04/2018 Scania [en] phát âm Scania 1 bình chọn
02/04/2018 hourglasses [en] phát âm hourglasses 0 bình chọn
02/04/2018 rompish [en] phát âm rompish 0 bình chọn
02/04/2018 1896 [en] phát âm 1896 0 bình chọn
01/04/2018 The Bride of Abydos [en] phát âm The Bride of Abydos 0 bình chọn
01/04/2018 Hubert Dreyfus [en] phát âm Hubert Dreyfus 0 bình chọn
01/04/2018 keratosis pilaris [en] phát âm keratosis pilaris 0 bình chọn
01/04/2018 monowheel [en] phát âm monowheel 0 bình chọn