Thành viên:

stevefitch

Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/03/2018 cipolin [en] phát âm cipolin 0 bình chọn
24/03/2018 Amiga [en] phát âm Amiga 0 bình chọn
24/03/2018 bluntest [en] phát âm bluntest 0 bình chọn
24/03/2018 Dimethoate [en] phát âm Dimethoate 0 bình chọn
24/03/2018 chrismon [en] phát âm chrismon 0 bình chọn
24/03/2018 OALD [en] phát âm OALD 0 bình chọn
24/03/2018 peened [en] phát âm peened 0 bình chọn
24/03/2018 encomiastical [en] phát âm encomiastical 0 bình chọn
24/03/2018 encomiastically [en] phát âm encomiastically 0 bình chọn
24/03/2018 synallagmatic [en] phát âm synallagmatic 0 bình chọn
24/03/2018 embrue [en] phát âm embrue 0 bình chọn
24/03/2018 Ganesh [en] phát âm Ganesh 0 bình chọn
24/03/2018 askable [en] phát âm askable 0 bình chọn
24/03/2018 riling [en] phát âm riling 0 bình chọn
24/03/2018 Bilbo [en] phát âm Bilbo 0 bình chọn
24/03/2018 synopses [en] phát âm synopses 0 bình chọn
24/03/2018 outmatched [en] phát âm outmatched 0 bình chọn
24/03/2018 inc [en] phát âm inc 0 bình chọn
24/03/2018 aspersions [en] phát âm aspersions 0 bình chọn
24/03/2018 instrument panel [en] phát âm instrument panel 0 bình chọn
19/03/2018 1881 [en] phát âm 1881 0 bình chọn
19/03/2018 1929 [en] phát âm 1929 0 bình chọn
19/03/2018 ABCs [en] phát âm ABCs 0 bình chọn
19/03/2018 ekphrasis [en] phát âm ekphrasis 0 bình chọn
18/03/2018 tapirs [en] phát âm tapirs 1 bình chọn
18/03/2018 resellable [en] phát âm resellable 0 bình chọn
18/03/2018 Aeromedical [en] phát âm Aeromedical 0 bình chọn
18/03/2018 Demoiselle crane [en] phát âm Demoiselle crane 1 bình chọn
18/03/2018 keras [en] phát âm keras 0 bình chọn
18/03/2018 ioban [en] phát âm ioban 0 bình chọn