Thành viên:

tanayb

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của tanayb

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/09/2018 কাটাচ্ছ [bn] phát âm কাটাচ্ছ 0 bình chọn
23/09/2018 কাটান [bn] phát âm কাটান 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াতাম [bn] phát âm খাওয়াতাম 0 bình chọn
23/09/2018 খাইয়েছি [bn] phát âm খাইয়েছি 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়ালাম [bn] phát âm খাওয়ালাম 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াচ্ছিলাম [bn] phát âm খাওয়াচ্ছিলাম 0 bình chọn
23/09/2018 খাইয়েছিলাম [bn] phát âm খাইয়েছিলাম 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াতে [bn] phát âm খাওয়াতে 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াব [bn] phát âm খাওয়াব 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াই [bn] phát âm খাওয়াই 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াচ্ছি [bn] phát âm খাওয়াচ্ছি 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াচ্ছ [bn] phát âm খাওয়াচ্ছ 0 bình chọn
23/09/2018 খাইয়েছ [bn] phát âm খাইয়েছ 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়ালে [bn] phát âm খাওয়ালে 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াচ্ছিলে [bn] phát âm খাওয়াচ্ছিলে 0 bình chọn
23/09/2018 খাইয়েছিলে [bn] phát âm খাইয়েছিলে 0 bình chọn
23/09/2018 খাওয়াতি [bn] phát âm খাওয়াতি 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াচ্ছিলাম [bn] phát âm দেওয়াচ্ছিলাম 0 bình chọn
22/09/2018 দিইয়েছিলাম [bn] phát âm দিইয়েছিলাম 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াতে [bn] phát âm দেওয়াতে 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াব [bn] phát âm দেওয়াব 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়ালে [bn] phát âm দেওয়ালে 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াই [bn] phát âm দেওয়াই 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াচ্ছি [bn] phát âm দেওয়াচ্ছি 0 bình chọn
22/09/2018 দিইয়েছ [bn] phát âm দিইয়েছ 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াচ্ছিলে [bn] phát âm দেওয়াচ্ছিলে 0 bình chọn
22/09/2018 দিইয়েছিলে [bn] phát âm দিইয়েছিলে 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াতি [bn] phát âm দেওয়াতি 0 bình chọn
22/09/2018 দেওয়াবে [bn] phát âm দেওয়াবে 0 bình chọn
22/09/2018 দিইয়ো [bn] phát âm দিইয়ো 0 bình chọn