Thành viên:

thataussiegal

Đăng ký phát âm của thataussiegal

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2008 affect (verb) [en] phát âm affect (verb) 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2008 franchises [en] phát âm franchises 0 bình chọn
02/12/2008 arbiter [en] phát âm arbiter 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/12/2008 decade [en] phát âm decade 2 bình chọn
01/12/2008 protocol [en] phát âm protocol 0 bình chọn
01/12/2008 system [en] phát âm system 1 bình chọn
01/12/2008 Thinkpad [en] phát âm Thinkpad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2008 Xmas [en] phát âm Xmas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2008 Darryl [en] phát âm Darryl 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2008 empowerment [en] phát âm empowerment 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 reliance [en] phát âm reliance 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 deterrence [en] phát âm deterrence 0 bình chọn
20/10/2008 deign [en] phát âm deign 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/10/2008 heritage [en] phát âm heritage 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/10/2008 honker [en] phát âm honker 0 bình chọn
20/10/2008 Gulliver [en] phát âm Gulliver 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/10/2008 identify [en] phát âm identify 5 bình chọn Phát âm tốt nhất