Thành viên:

tinboi

Đăng ký phát âm của tinboi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/03/2016 দাড়ি [as] phát âm দাড়ি 0 bình chọn
23/03/2016 বাহু [as] phát âm বাহু 0 bình chọn
23/03/2016 Dibrugarh [as] phát âm Dibrugarh 0 bình chọn
23/03/2016 ভাই [as] phát âm ভাই 0 bình chọn
23/03/2016 বায়ু [as] phát âm বায়ু 0 bình chọn
23/03/2016 আপেল [as] phát âm আপেল 0 bình chọn
23/03/2016 পৰুৱা [as] phát âm পৰুৱা 0 bình chọn
23/03/2016 ষাঁড় [as] phát âm ষাঁড় 0 bình chọn
23/03/2016 গাল [as] phát âm গাল 0 bình chọn
23/03/2016 আৰু [as] phát âm আৰু 0 bình chọn
22/03/2016 Dhonyobaad [as] phát âm Dhonyobaad 0 bình chọn
22/03/2016 মেকুৰী [as] phát âm মেকুৰী 0 bình chọn
22/03/2016 সেঁতু [as] phát âm সেঁতু 0 bình chọn
22/03/2016 jolokia [as] phát âm jolokia 0 bình chọn
22/03/2016 दिवाला [hi] phát âm दिवाला 0 bình chọn
22/03/2016 Qawwali [hi] phát âm Qawwali 0 bình chọn
22/03/2016 सूट [hi] phát âm सूट 0 bình chọn
22/03/2016 पैक करना [hi] phát âm पैक करना 0 bình chọn
22/03/2016 प्रशंसनीय [hi] phát âm प्रशंसनीय 0 bình chọn
22/03/2016 सर्वोत्कृष्ट [hi] phát âm सर्वोत्कृष्ट 0 bình chọn
22/03/2016 Swagatam [hi] phát âm Swagatam 0 bình chọn
22/03/2016 priyanka chopra [hi] phát âm priyanka chopra 0 bình chọn
22/03/2016 स्याही [hi] phát âm स्याही 0 bình chọn
22/03/2016 पूछताछ [hi] phát âm पूछताछ 0 bình chọn
22/03/2016 स्मरण [hi] phát âm स्मरण 0 bình chọn
22/03/2016 উট [as] phát âm উট 0 bình chọn
22/03/2016 শৰীৰ [as] phát âm শৰীৰ 0 bình chọn
22/03/2016 আদৰণি [as] phát âm আদৰণি 0 bình chọn
22/03/2016 ৰবাব টেঙা [as] phát âm ৰবাব টেঙা 0 bình chọn
22/03/2016 নাও [as] phát âm নাও 0 bình chọn