Thành viên:

tomi898

Đăng ký phát âm của tomi898

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/06/2013 zbliżony [pl] phát âm zbliżony 1 bình chọn
23/06/2013 znawca [pl] phát âm znawca 1 bình chọn
23/06/2013 burzliwy [pl] phát âm burzliwy 0 bình chọn
23/06/2013 wypukły [pl] phát âm wypukły 1 bình chọn
23/06/2013 skaza [pl] phát âm skaza 0 bình chọn
22/06/2013 dach [pl] phát âm dach 2 bình chọn
22/06/2013 źle [pl] phát âm źle 3 bình chọn
22/06/2013 koniec [pl] phát âm koniec 1 bình chọn
22/06/2013 smacznego [pl] phát âm smacznego 0 bình chọn
22/06/2013 krotność [pl] phát âm krotność 0 bình chọn
22/06/2013 koksik [pl] phát âm koksik 0 bình chọn
22/06/2013 koagulacja [pl] phát âm koagulacja 0 bình chọn
22/06/2013 kationit [pl] phát âm kationit 0 bình chọn
22/06/2013 kawitacja [pl] phát âm kawitacja 0 bình chọn
22/06/2013 hydrogenerator [pl] phát âm hydrogenerator 0 bình chọn
22/06/2013 magnetohydrodynamiczny [pl] phát âm magnetohydrodynamiczny 0 bình chọn
22/06/2013 gazogenerator [pl] phát âm gazogenerator 0 bình chọn
22/06/2013 Łagisza [pl] phát âm Łagisza 0 bình chọn
22/06/2013 dyspozycyjność [pl] phát âm dyspozycyjność 0 bình chọn
22/06/2013 autotransformator [pl] phát âm autotransformator 0 bình chọn
22/06/2013 dekrement [pl] phát âm dekrement 0 bình chọn
22/06/2013 chłodzenie [pl] phát âm chłodzenie 0 bình chọn
22/06/2013 żyrator [pl] phát âm żyrator 0 bình chọn
22/06/2013 triak [pl] phát âm triak 0 bình chọn
22/06/2013 tłumienie [pl] phát âm tłumienie 1 bình chọn
22/06/2013 rotator [pl] phát âm rotator 0 bình chọn
22/06/2013 linearyzacja [pl] phát âm linearyzacja 0 bình chọn
22/06/2013 impedancja [pl] phát âm impedancja 0 bình chọn
22/06/2013 hiperdominancyjność [pl] phát âm hiperdominancyjność 0 bình chọn
22/06/2013 dwójnik [pl] phát âm dwójnik 0 bình chọn