Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/04/2017 brasilian [ia] phát âm brasilian 0 bình chọn
06/04/2017 brasiliano [ia] phát âm brasiliano 0 bình chọn
06/04/2017 breviario [ia] phát âm breviario 0 bình chọn
20/09/2014 integration [ia] phát âm integration 1 bình chọn
20/09/2014 humanismo [ia] phát âm humanismo 1 bình chọn
20/09/2014 veterinario [ia] phát âm veterinario 0 bình chọn
18/12/2013 Eduardo [ia] phát âm Eduardo 0 bình chọn
18/12/2013 Georgia [ia] phát âm Georgia 0 bình chọn
18/12/2013 Gregorio [ia] phát âm Gregorio 0 bình chọn
18/12/2013 Luca [ia] phát âm Luca 0 bình chọn
18/12/2013 Mario [ia] phát âm Mario 0 bình chọn
18/12/2013 Julia [ia] phát âm Julia 0 bình chọn
18/12/2013 Nicolaus [ia] phát âm Nicolaus 0 bình chọn
18/12/2013 Patricio [ia] phát âm Patricio 0 bình chọn
18/12/2013 Patricia [ia] phát âm Patricia 0 bình chọn
18/12/2013 Stephano [ia] phát âm Stephano 0 bình chọn
18/12/2013 trepidation [ia] phát âm trepidation 0 bình chọn
18/12/2013 vicissitude [ia] phát âm vicissitude 0 bình chọn
18/12/2013 verisimilitude [ia] phát âm verisimilitude 0 bình chọn
18/12/2013 turpitude [ia] phát âm turpitude 0 bình chọn
18/12/2013 servitude [ia] phát âm servitude 0 bình chọn
18/12/2013 rectitude [ia] phát âm rectitude 0 bình chọn
18/12/2013 quietude [ia] phát âm quietude 0 bình chọn
18/12/2013 promptitude [ia] phát âm promptitude 0 bình chọn
18/12/2013 plenitude [ia] phát âm plenitude 0 bình chọn
18/12/2013 platitude [ia] phát âm platitude 0 bình chọn
18/12/2013 magnitude [ia] phát âm magnitude 0 bình chọn
18/12/2013 lassitude [ia] phát âm lassitude 0 bình chọn
18/12/2013 inquietude [ia] phát âm inquietude 0 bình chọn
18/12/2013 ingratitude [ia] phát âm ingratitude 0 bình chọn