Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2010 parcar [ia] phát âm parcar 0 bình chọn
16/09/2010 parco [ia] phát âm parco 0 bình chọn
16/09/2010 patiente [ia] phát âm patiente 0 bình chọn
16/09/2010 poc [ia] phát âm poc 0 bình chọn
16/09/2010 physica [ia] phát âm physica 0 bình chọn
16/09/2010 phantasia [ia] phát âm phantasia 0 bình chọn
16/09/2010 photographia [ia] phát âm photographia 0 bình chọn
16/09/2010 phrase [ia] phát âm phrase 0 bình chọn
16/09/2010 piccar [ia] phát âm piccar 0 bình chọn
16/09/2010 pietate [ia] phát âm pietate 0 bình chọn
16/09/2010 pesar [ia] phát âm pesar 0 bình chọn
16/09/2010 Peter [ia] phát âm Peter 0 bình chọn
16/09/2010 perfecte [ia] phát âm perfecte 0 bình chọn
16/09/2010 periculo [ia] phát âm periculo 0 bình chọn
16/09/2010 periodic [ia] phát âm periodic 0 bình chọn
16/09/2010 periodo [ia] phát âm periodo 0 bình chọn
16/09/2010 permission [ia] phát âm permission 0 bình chọn
16/09/2010 permitter [ia] phát âm permitter 0 bình chọn
16/09/2010 persuader [ia] phát âm persuader 0 bình chọn
16/09/2010 pesante [ia] phát âm pesante 0 bình chọn
16/09/2010 pauco [ia] phát âm pauco 0 bình chọn
16/09/2010 pausa [ia] phát âm pausa 0 bình chọn
16/09/2010 percurso [ia] phát âm percurso 0 bình chọn
16/09/2010 pausar [ia] phát âm pausar 0 bình chọn
16/09/2010 pecunia [ia] phát âm pecunia 0 bình chọn
16/09/2010 pejo [ia] phát âm pejo 0 bình chọn
16/09/2010 pejor [ia] phát âm pejor 0 bình chọn
16/09/2010 a pena [ia] phát âm a pena 0 bình chọn
16/09/2010 penose [ia] phát âm penose 0 bình chọn
16/09/2010 pensata [ia] phát âm pensata 0 bình chọn