Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2010 pentecoste [ia] phát âm pentecoste 0 bình chọn
16/09/2010 pigre [ia] phát âm pigre 0 bình chọn
16/09/2010 pluvia [ia] phát âm pluvia 0 bình chọn
16/09/2010 non plus [ia] phát âm non plus 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2010 poema [ia] phát âm poema 0 bình chọn
16/09/2010 pneu [ia] phát âm pneu 1 bình chọn
16/09/2010 poesia [ia] phát âm poesia 0 bình chọn
16/09/2010 de plus in plus [ia] phát âm de plus in plus 0 bình chọn
16/09/2010 plural [ia] phát âm plural 0 bình chọn
16/09/2010 polir [ia] phát âm polir 0 bình chọn
16/09/2010 Polo [ia] phát âm Polo 0 bình chọn
16/09/2010 al plus [ia] phát âm al plus 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2010 plaga [ia] phát âm plaga 0 bình chọn
16/09/2010 plagia [ia] phát âm plagia 0 bình chọn
16/09/2010 plan [ia] phát âm plan 0 bình chọn
16/09/2010 planar [ia] phát âm planar 0 bình chọn
16/09/2010 planeta [ia] phát âm planeta 0 bình chọn
16/09/2010 plantar [ia] phát âm plantar 0 bình chọn
16/09/2010 plastic [ia] phát âm plastic 0 bình chọn
16/09/2010 plastico [ia] phát âm plastico 0 bình chọn
16/09/2010 plenar [ia] phát âm plenar 0 bình chọn
16/09/2010 plica [ia] phát âm plica 0 bình chọn
16/09/2010 pilar [ia] phát âm pilar 0 bình chọn
16/09/2010 pista [ia] phát âm pista 0 bình chọn
16/09/2010 placiar [ia] phát âm placiar 0 bình chọn
16/09/2010 pilota [ia] phát âm pilota 0 bình chọn
16/09/2010 pinger [ia] phát âm pinger 0 bình chọn
16/09/2010 profession [ia] phát âm profession 0 bình chọn
16/09/2010 profunditate [ia] phát âm profunditate 0 bình chọn
16/09/2010 progreder [ia] phát âm progreder 0 bình chọn