Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2010 questionar [ia] phát âm questionar 0 bình chọn
16/09/2010 rationar [ia] phát âm rationar 0 bình chọn
16/09/2010 rectificar [ia] phát âm rectificar 0 bình chọn
16/09/2010 reclamo [ia] phát âm reclamo 0 bình chọn
16/09/2010 receptaculo [ia] phát âm receptaculo 0 bình chọn
16/09/2010 metro quadrate [ia] phát âm metro quadrate 0 bình chọn
16/09/2010 quadrate [ia] phát âm quadrate 0 bình chọn
16/09/2010 rasar se [ia] phát âm rasar se 0 bình chọn
16/09/2010 radical [ia] phát âm radical 0 bình chọn
16/09/2010 le qual [ia] phát âm le qual 0 bình chọn
16/09/2010 racia [ia] phát âm racia 0 bình chọn
16/09/2010 recognoscer [ia] phát âm recognoscer 0 bình chọn
16/09/2010 rar [ia] phát âm rar 0 bình chọn
16/09/2010 record [ia] phát âm record 0 bình chọn
16/09/2010 recompensar [ia] phát âm recompensar 0 bình chọn
16/09/2010 recognition [ia] phát âm recognition 1 bình chọn
16/09/2010 real [ia] phát âm real 1 bình chọn
16/09/2010 re [ia] phát âm re 0 bình chọn
16/09/2010 haber ration [ia] phát âm haber ration 0 bình chọn
16/09/2010 reduction [ia] phát âm reduction 0 bình chọn
16/09/2010 relative [ia] phát âm relative 0 bình chọn
16/09/2010 remar [ia] phát âm remar 0 bình chọn
16/09/2010 regratiar [ia] phát âm regratiar 0 bình chọn
16/09/2010 remaner [ia] phát âm remaner 0 bình chọn
16/09/2010 regal [ia] phát âm regal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2010 reguardo [ia] phát âm reguardo 0 bình chọn
16/09/2010 remarcabile [ia] phát âm remarcabile 0 bình chọn
16/09/2010 regret [ia] phát âm regret 1 bình chọn
16/09/2010 remarcar [ia] phát âm remarcar 0 bình chọn
16/09/2010 remediar [ia] phát âm remediar 0 bình chọn