Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/09/2012 hypochondriaco [ia] phát âm hypochondriaco 0 bình chọn
05/09/2012 isiaco [ia] phát âm isiaco 0 bình chọn
05/09/2012 antitabaco [ia] phát âm antitabaco 0 bình chọn
05/09/2012 aphrodisiaco [ia] phát âm aphrodisiaco 0 bình chọn
05/09/2012 austriaco [ia] phát âm austriaco 0 bình chọn
05/09/2012 hemophiliaco [ia] phát âm hemophiliaco 0 bình chọn
05/09/2012 demoniaco [ia] phát âm demoniaco 0 bình chọn
05/09/2012 bibliomaniaco [ia] phát âm bibliomaniaco 0 bình chọn
05/09/2012 erotomaniaco [ia] phát âm erotomaniaco 0 bình chọn
05/09/2012 Bosniaco [ia] phát âm Bosniaco 0 bình chọn
05/09/2012 Chaco [ia] phát âm Chaco 0 bình chọn
05/09/2012 guanaco [ia] phát âm guanaco 0 bình chọn
05/09/2012 grecomaniaco [ia] phát âm grecomaniaco 0 bình chọn
05/09/2012 psittaco [ia] phát âm psittaco 0 bình chọn
05/09/2012 simoniaco [ia] phát âm simoniaco 0 bình chọn
05/09/2012 elegiaco [ia] phát âm elegiaco 0 bình chọn
05/09/2012 cardiaco [ia] phát âm cardiaco 0 bình chọn
05/09/2012 cosaco [ia] phát âm cosaco 0 bình chọn
05/09/2012 syriaco [ia] phát âm syriaco 0 bình chọn
05/09/2012 tabaco [ia] phát âm tabaco 0 bình chọn
05/09/2012 taco [ia] phát âm taco 0 bình chọn
05/09/2012 taraxaco [ia] phát âm taraxaco 0 bình chọn
05/09/2012 tchecoslovaco [ia] phát âm tchecoslovaco 0 bình chọn
05/09/2012 theomaniaco [ia] phát âm theomaniaco 0 bình chọn
05/09/2012 zodiaco [ia] phát âm zodiaco 0 bình chọn
05/09/2012 melon [ia] phát âm melon 0 bình chọn
05/09/2012 ananas [ia] phát âm ananas 0 bình chọn
05/09/2012 banana [ia] phát âm banana 0 bình chọn
05/09/2012 grossula [ia] phát âm grossula 0 bình chọn
05/09/2012 mandarina [ia] phát âm mandarina 0 bình chọn