Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/09/2012 pruna [ia] phát âm pruna 0 bình chọn
05/09/2012 pruno [ia] phát âm pruno 0 bình chọn
05/09/2012 uva [ia] phát âm uva 0 bình chọn
05/09/2012 Coco [ia] phát âm Coco 0 bình chọn
05/09/2012 avellana [ia] phát âm avellana 0 bình chọn
05/09/2012 pistacia [ia] phát âm pistacia 0 bình chọn
05/09/2012 pistacio [ia] phát âm pistacio 0 bình chọn
05/09/2012 cumino [ia] phát âm cumino 0 bình chọn
05/09/2012 lauro [ia] phát âm lauro 0 bình chọn
05/09/2012 thymo [ia] phát âm thymo 0 bình chọn
10/01/2012 interlinguistica [ia] phát âm interlinguistica 0 bình chọn
10/01/2012 Latino [ia] phát âm Latino 0 bình chọn
10/01/2012 linguista [ia] phát âm linguista 0 bình chọn
10/01/2012 naturalistic [ia] phát âm naturalistic 0 bình chọn
10/01/2012 normalisar [ia] phát âm normalisar 0 bình chọn
10/01/2012 publication [ia] phát âm publication 0 bình chọn
10/01/2012 unanimitate [ia] phát âm unanimitate 0 bình chọn
10/01/2012 usos [ia] phát âm usos 0 bình chọn
10/01/2012 hepate [ia] phát âm hepate 0 bình chọn
10/01/2012 pristine [ia] phát âm pristine 0 bình chọn
10/01/2012 vocabulo [ia] phát âm vocabulo 0 bình chọn
10/01/2012 terminologia [ia] phát âm terminologia 0 bình chọn
10/01/2012 synonymo [ia] phát âm synonymo 0 bình chọn
10/01/2012 standardisation [ia] phát âm standardisation 0 bình chọn
10/01/2012 finalitate [ia] phát âm finalitate 0 bình chọn
10/01/2012 methodologic [ia] phát âm methodologic 0 bình chọn
19/05/2011 rhetoric [ia] phát âm rhetoric 0 bình chọn
19/05/2011 rhetorica [ia] phát âm rhetorica 0 bình chọn
19/05/2011 chaos [ia] phát âm chaos 0 bình chọn
19/05/2011 chaotic [ia] phát âm chaotic 0 bình chọn