Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2011 rhythmic [ia] phát âm rhythmic 0 bình chọn
19/05/2011 jubileo [ia] phát âm jubileo 0 bình chọn
19/05/2011 reflexion [ia] phát âm reflexion 0 bình chọn
19/05/2011 reflecter [ia] phát âm reflecter 0 bình chọn
19/05/2011 diversitate [ia] phát âm diversitate 0 bình chọn
19/05/2011 neurologia [ia] phát âm neurologia 0 bình chọn
19/05/2011 neurologic [ia] phát âm neurologic 0 bình chọn
19/05/2011 equidistante [ia] phát âm equidistante 0 bình chọn
19/05/2011 egregie [ia] phát âm egregie 0 bình chọn
19/05/2011 io te ama [ia] phát âm io te ama 0 bình chọn
19/05/2011 io te ama multo [ia] phát âm io te ama multo 0 bình chọn
19/05/2011 io te adora [ia] phát âm io te adora 0 bình chọn
19/05/2011 Amor [ia] phát âm Amor 0 bình chọn
19/05/2011 decente [ia] phát âm decente 0 bình chọn
19/05/2011 autismo [ia] phát âm autismo 0 bình chọn
19/05/2011 autista [ia] phát âm autista 0 bình chọn
19/05/2011 autistic [ia] phát âm autistic 0 bình chọn
19/05/2011 lontanantia [ia] phát âm lontanantia 0 bình chọn
07/03/2011 puma [ia] phát âm puma 0 bình chọn
02/03/2011 fider [ia] phát âm fider 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2011 fiducia [ia] phát âm fiducia 0 bình chọn
02/03/2011 fiducial [ia] phát âm fiducial 1 bình chọn
02/03/2011 fiduciari [ia] phát âm fiduciari 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2011 numeric [ia] phát âm numeric 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2011 cifra [ia] phát âm cifra 1 bình chọn
02/03/2011 cifrar [ia] phát âm cifrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2011 cifrate [ia] phát âm cifrate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2011 bon die [ia] phát âm bon die 0 bình chọn
02/03/2011 sofa [ia] phát âm sofa 0 bình chọn
02/03/2011 cocina [ia] phát âm cocina 1 bình chọn