Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/03/2011 w.c. [ia] phát âm w.c. 0 bình chọn
16/09/2010 meravilia [ia] phát âm meravilia 0 bình chọn
16/09/2010 menu [ia] phát âm menu 0 bình chọn
16/09/2010 mentita [ia] phát âm mentita 0 bình chọn
16/09/2010 mentir [ia] phát âm mentir 1 bình chọn
16/09/2010 mention [ia] phát âm mention 0 bình chọn
16/09/2010 menaciar [ia] phát âm menaciar 0 bình chọn
16/09/2010 menacia [ia] phát âm menacia 0 bình chọn
16/09/2010 memorar [ia] phát âm memorar 0 bình chọn
16/09/2010 melodia [ia] phát âm melodia 0 bình chọn
16/09/2010 melior [ia] phát âm melior 0 bình chọn
16/09/2010 melio [ia] phát âm melio 0 bình chọn
16/09/2010 medietate [ia] phát âm medietate 0 bình chọn
16/09/2010 medico [ia] phát âm medico 0 bình chọn
16/09/2010 medicina [ia] phát âm medicina 0 bình chọn
16/09/2010 medicamento [ia] phát âm medicamento 1 bình chọn
16/09/2010 media [ia] phát âm media 0 bình chọn
16/09/2010 mechanic [ia] phát âm mechanic 0 bình chọn
16/09/2010 me [ia] phát âm me 0 bình chọn
16/09/2010 matur [ia] phát âm matur 0 bình chọn
16/09/2010 matta [ia] phát âm matta 0 bình chọn
16/09/2010 materia [ia] phát âm materia 0 bình chọn
16/09/2010 match [ia] phát âm match 0 bình chọn
16/09/2010 masticar [ia] phát âm masticar 0 bình chọn
16/09/2010 masculo [ia] phát âm masculo 0 bình chọn
16/09/2010 marmita [ia] phát âm marmita 0 bình chọn
16/09/2010 maritar se [ia] phát âm maritar se 0 bình chọn
16/09/2010 Marita [ia] phát âm Marita 0 bình chọn
16/09/2010 meraviliose [ia] phát âm meraviliose 0 bình chọn
16/09/2010 merce [ia] phát âm merce 0 bình chọn