Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2010 mesmo si [ia] phát âm mesmo si 0 bình chọn
16/09/2010 hodie mesmo [ia] phát âm hodie mesmo 0 bình chọn
16/09/2010 ora mesmo [ia] phát âm ora mesmo 0 bình chọn
16/09/2010 mestiero [ia] phát âm mestiero 0 bình chọn
16/09/2010 mesura [ia] phát âm mesura 0 bình chọn
16/09/2010 methodo [ia] phát âm methodo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2010 metric [ia] phát âm metric 0 bình chọn
16/09/2010 metro [ia] phát âm metro 0 bình chọn
16/09/2010 mi [ia] phát âm mi 0 bình chọn
16/09/2010 mie [ia] phát âm mie 0 bình chọn
16/09/2010 le mie [ia] phát âm le mie 0 bình chọn
16/09/2010 minimo [ia] phát âm minimo 0 bình chọn
16/09/2010 ministro [ia] phát âm ministro 0 bình chọn
16/09/2010 minor [ia] phát âm minor 0 bình chọn
16/09/2010 minutiose [ia] phát âm minutiose 0 bình chọn
16/09/2010 misericordia [ia] phát âm misericordia 0 bình chọn
16/09/2010 mixtura [ia] phát âm mixtura 0 bình chọn
16/09/2010 mobile [ia] phát âm mobile 0 bình chọn
16/09/2010 moda [ia] phát âm moda 0 bình chọn
16/09/2010 modello [ia] phát âm modello 0 bình chọn
16/09/2010 modeste [ia] phát âm modeste 0 bình chọn
16/09/2010 modo [ia] phát âm modo 0 bình chọn
16/09/2010 molestar [ia] phát âm molestar 0 bình chọn
16/09/2010 moleste [ia] phát âm moleste 0 bình chọn
16/09/2010 molino [ia] phát âm molino 0 bình chọn
16/09/2010 molliate [ia] phát âm molliate 0 bình chọn
16/09/2010 mus [ia] phát âm mus 0 bình chọn
16/09/2010 nam [ia] phát âm nam 0 bình chọn
16/09/2010 musical [ia] phát âm musical 0 bình chọn
16/09/2010 mute [ia] phát âm mute 0 bình chọn