Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2010 olear [ia] phát âm olear 0 bình chọn
16/09/2010 olla [ia] phát âm olla 0 bình chọn
16/09/2010 oncle [ia] phát âm oncle 0 bình chọn
16/09/2010 opposite [ia] phát âm opposite 0 bình chọn
16/09/2010 optic [ia] phát âm optic 0 bình chọn
16/09/2010 opinar [ia] phát âm opinar 0 bình chọn
16/09/2010 paccar [ia] phát âm paccar 0 bình chọn
16/09/2010 pacco [ia] phát âm pacco 0 bình chọn
16/09/2010 pacific [ia] phát âm pacific 0 bình chọn
16/09/2010 particular [ia] phát âm particular 0 bình chọn
16/09/2010 partita [ia] phát âm partita 0 bình chọn
16/09/2010 passato [ia] phát âm passato 0 bình chọn
16/09/2010 partito [ia] phát âm partito 0 bình chọn
16/09/2010 pascha [ia] phát âm pascha 0 bình chọn
16/09/2010 passion [ia] phát âm passion 1 bình chọn
16/09/2010 parentes [ia] phát âm parentes 0 bình chọn
16/09/2010 parlamento [ia] phát âm parlamento 0 bình chọn
16/09/2010 a parte [ia] phát âm a parte 0 bình chọn
16/09/2010 del parte de [ia] phát âm del parte de 0 bình chọn
16/09/2010 haber parte in [ia] phát âm haber parte in 0 bình chọn
16/09/2010 prender parte in [ia] phát âm prender parte in 0 bình chọn
16/09/2010 pardono [ia] phát âm pardono 0 bình chọn
16/09/2010 parente [ia] phát âm parente 0 bình chọn
16/09/2010 pagamento [ia] phát âm pagamento 0 bình chọn
16/09/2010 paisage [ia] phát âm paisage 0 bình chọn
16/09/2010 pallide [ia] phát âm pallide 0 bình chọn
16/09/2010 palo [ia] phát âm palo 0 bình chọn
16/09/2010 palpar [ia] phát âm palpar 0 bình chọn
16/09/2010 panno [ia] phát âm panno 0 bình chọn
16/09/2010 par [ia] phát âm par 0 bình chọn