Thành viên:

tramont

Đăng ký phát âm của tramont

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/10/2011 podômetro [pt] phát âm podômetro 0 bình chọn
30/10/2011 além-mar [pt] phát âm além-mar 0 bình chọn
30/10/2011 idealidade [pt] phát âm idealidade 0 bình chọn
30/10/2011 imensidade [pt] phát âm imensidade 0 bình chọn
13/03/2011 viscómetro [pt] phát âm viscómetro 0 bình chọn
10/03/2011 indestrutibilidade [pt] phát âm indestrutibilidade 0 bình chọn
10/03/2011 indeterminabilidade [pt] phát âm indeterminabilidade 0 bình chọn
10/03/2011 desertificado [pt] phát âm desertificado 0 bình chọn
10/03/2011 indesligável [pt] phát âm indesligável 0 bình chọn
10/03/2011 indesejabilidade [pt] phát âm indesejabilidade 0 bình chọn
10/03/2011 indescritibilidade [pt] phát âm indescritibilidade 0 bình chọn
10/03/2011 desflorestamento [pt] phát âm desflorestamento 0 bình chọn
10/03/2011 indenizável [pt] phát âm indenizável 0 bình chọn
10/03/2011 indenizador [pt] phát âm indenizador 0 bình chọn
10/03/2011 desfavor [pt] phát âm desfavor 0 bình chọn
10/03/2011 desfavelar [pt] phát âm desfavelar 0 bình chọn
10/03/2011 desfalcar [pt] phát âm desfalcar 0 bình chọn
10/03/2011 indeterminista [pt] phát âm indeterminista 0 bình chọn
10/03/2011 indianismo [pt] phát âm indianismo 0 bình chọn
10/03/2011 indexação [pt] phát âm indexação 0 bình chọn
10/03/2011 indeterminístico [pt] phát âm indeterminístico 0 bình chọn
10/03/2011 desfibrilar [pt] phát âm desfibrilar 0 bình chọn
10/03/2011 desfibrilador [pt] phát âm desfibrilador 0 bình chọn
10/03/2011 desfibrilação [pt] phát âm desfibrilação 0 bình chọn
27/12/2010 fitofisionômico [pt] phát âm fitofisionômico 0 bình chọn
27/12/2010 fisicoterápico [pt] phát âm fisicoterápico 0 bình chọn
27/12/2010 fitofisionomia [pt] phát âm fitofisionomia 0 bình chọn
04/06/2010 abofetar [pt] phát âm abofetar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2010 ablatação [pt] phát âm ablatação 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2010 abolado [pt] phát âm abolado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất