Thành viên:

trice

Đăng ký phát âm của trice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/03/2013 polysemantic [en] phát âm polysemantic 0 bình chọn
29/03/2013 orbicularis [en] phát âm orbicularis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/03/2013 palingenetic [en] phát âm palingenetic 0 bình chọn
29/03/2013 Intimating [en] phát âm Intimating 0 bình chọn
29/03/2013 decolletage [en] phát âm decolletage 0 bình chọn
29/03/2013 Deval Patrick [en] phát âm Deval Patrick 0 bình chọn
29/03/2013 decentralize [en] phát âm decentralize 0 bình chọn
29/03/2013 decentralized [en] phát âm decentralized 0 bình chọn
29/03/2013 bread and butter [en] phát âm bread and butter 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/03/2013 putzed [en] phát âm putzed 0 bình chọn
29/03/2013 coempt [en] phát âm coempt 0 bình chọn
29/03/2013 pleopod [en] phát âm pleopod 0 bình chọn
29/03/2013 octuplex [en] phát âm octuplex 0 bình chọn
29/03/2013 Paul Antony Samuelson [en] phát âm Paul Antony Samuelson 0 bình chọn
29/03/2013 scintillescent [en] phát âm scintillescent 0 bình chọn
29/03/2013 pollicitation [en] phát âm pollicitation 0 bình chọn
29/03/2013 monody [en] phát âm monody 0 bình chọn
29/03/2013 epopee [en] phát âm epopee 0 bình chọn
29/03/2013 disgregate [en] phát âm disgregate 0 bình chọn
29/03/2013 vespiary [en] phát âm vespiary 0 bình chọn
29/03/2013 subjacent [en] phát âm subjacent 0 bình chọn
29/03/2013 pencel [en] phát âm pencel 0 bình chọn
29/03/2013 presentism [en] phát âm presentism 0 bình chọn
29/03/2013 Hueneme [en] phát âm Hueneme 0 bình chọn
29/03/2013 biothesiometry [en] phát âm biothesiometry 0 bình chọn
29/03/2013 Zwitterionic [en] phát âm Zwitterionic 0 bình chọn
29/03/2013 Menzoberranzan [en] phát âm Menzoberranzan 0 bình chọn
28/03/2013 Australioid [en] phát âm Australioid 0 bình chọn
28/03/2013 puk [en] phát âm puk -1 bình chọn
28/03/2013 mazy [en] phát âm mazy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất