Thành viên:

trice

Đăng ký phát âm của trice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/03/2013 Hamartia [en] phát âm Hamartia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/03/2013 Freytag's Pyramid [en] phát âm Freytag's Pyramid 0 bình chọn
29/03/2013 Dibrach [en] phát âm Dibrach 0 bình chọn
29/03/2013 ballow [en] phát âm ballow 0 bình chọn
29/03/2013 Anastrophe [en] phát âm Anastrophe 0 bình chọn
29/03/2013 Anacrusis [en] phát âm Anacrusis 0 bình chọn
29/03/2013 Allegoresis [en] phát âm Allegoresis 0 bình chọn
29/03/2013 Intertextuality [en] phát âm Intertextuality 0 bình chọn
29/03/2013 zeugmatography [en] phát âm zeugmatography 0 bình chọn
29/03/2013 waftage [en] phát âm waftage 0 bình chọn
29/03/2013 dulosis [en] phát âm dulosis 0 bình chọn
29/03/2013 teratism [en] phát âm teratism 0 bình chọn
29/03/2013 Recoct [en] phát âm Recoct 0 bình chọn
29/03/2013 flogging [en] phát âm flogging 0 bình chọn
29/03/2013 decasyllabic [en] phát âm decasyllabic 0 bình chọn
29/03/2013 quindecasyllabic [en] phát âm quindecasyllabic 0 bình chọn
29/03/2013 nanocephalous [en] phát âm nanocephalous 0 bình chọn
29/03/2013 naupathia [en] phát âm naupathia 0 bình chọn
29/03/2013 latiplantar [en] phát âm latiplantar 0 bình chọn
29/03/2013 halitus [en] phát âm halitus 0 bình chọn
29/03/2013 famulus [en] phát âm famulus 0 bình chọn
29/03/2013 fantod [en] phát âm fantod 0 bình chọn
29/03/2013 fulgurant [en] phát âm fulgurant 0 bình chọn
29/03/2013 ambry [en] phát âm ambry 0 bình chọn
29/03/2013 keld [en] phát âm keld 0 bình chọn
29/03/2013 gloze [en] phát âm gloze 0 bình chọn
29/03/2013 throwster [en] phát âm throwster 0 bình chọn
29/03/2013 gadarene [en] phát âm gadarene 0 bình chọn
29/03/2013 clerisy [en] phát âm clerisy 0 bình chọn
29/03/2013 weasand [en] phát âm weasand 1 bình chọn Phát âm tốt nhất