Thành viên:

tylino

Đăng ký phát âm của tylino

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2016 Cdiscount.com [fr] phát âm Cdiscount.com 0 bình chọn
07/06/2016 demain à la même heure [fr] phát âm demain à la même heure 0 bình chọn
07/06/2016 devinette d'écolier en forme de blague [fr] phát âm devinette d'écolier en forme de blague 0 bình chọn
07/06/2016 à quel registre de la langue appartient [fr] phát âm à quel registre de la langue appartient 0 bình chọn
07/06/2016 participer à la vie communautaire [fr] phát âm participer à la vie communautaire 0 bình chọn
07/06/2016 on répondra à vos questions avec plaisir [fr] phát âm on répondra à vos questions avec plaisir 0 bình chọn
07/06/2016 hors week-end [fr] phát âm hors week-end 0 bình chọn
07/06/2016 s’est allongé [fr] phát âm s’est allongé 0 bình chọn
07/06/2016 débloqué dual sim [fr] phát âm débloqué dual sim 0 bình chọn
06/06/2016 débloqué [fr] phát âm débloqué 0 bình chọn
06/06/2016 vous avez pu [fr] phát âm vous avez pu 0 bình chọn
06/06/2016 système d'écriture chinois [fr] phát âm système d'écriture chinois 0 bình chọn
06/06/2016 impromptu / impromptue [fr] phát âm impromptu / impromptue 0 bình chọn
06/06/2016 clignements [fr] phát âm clignements 0 bình chọn
06/06/2016 ordre du jour [fr] phát âm ordre du jour 1 bình chọn
06/06/2016 vous indiquez [fr] phát âm vous indiquez 0 bình chọn
06/06/2016 auprès du [fr] phát âm auprès du 0 bình chọn
06/06/2016 tiens à vous [fr] phát âm tiens à vous 0 bình chọn
06/06/2016 vos attentes [fr] phát âm vos attentes 0 bình chọn
06/06/2016 questionnaires [fr] phát âm questionnaires 0 bình chọn
06/06/2016 lunettes de natation [fr] phát âm lunettes de natation 0 bình chọn
06/06/2016 fériés [fr] phát âm fériés 0 bình chọn
06/06/2016 vous informe [fr] phát âm vous informe 0 bình chọn
06/06/2016 consultables [fr] phát âm consultables 0 bình chọn
06/06/2016 un lieu idéal pour étudier [fr] phát âm un lieu idéal pour étudier 0 bình chọn
06/06/2016 on verra bien en tout cas [fr] phát âm on verra bien en tout cas 0 bình chọn
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] phát âm Alexandre Sergueïevitch Pouchkine 0 bình chọn
23/04/2013 l'aise [fr] phát âm l'aise 0 bình chọn
23/04/2013 règlement [fr] phát âm règlement 0 bình chọn
23/04/2013 l'actrice [fr] phát âm l'actrice 0 bình chọn