Thành viên:

vangel

Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/07/2009 convaincante [fr] phát âm convaincante 0 bình chọn
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] phát âm Christophe Rousset 0 bình chọn
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] phát âm Légion d'honneur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/07/2009 envoie [fr] phát âm envoie 0 bình chọn
09/07/2009 lises [fr] phát âm lises 0 bình chọn
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] phát âm Morceau de Concert 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] phát âm Saint-Péyrau 0 bình chọn
09/07/2009 image du jour [fr] phát âm image du jour 0 bình chọn
09/07/2009 faux pas [fr] phát âm faux pas 0 bình chọn
08/07/2009 David d'Angers [fr] phát âm David d'Angers 0 bình chọn
08/07/2009 Vinet [fr] phát âm Vinet 0 bình chọn
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] phát âm Isidore Lucien Ducasse 0 bình chọn
08/07/2009 CERN [fr] phát âm CERN 0 bình chọn
08/07/2009 sensation [fr] phát âm sensation 1 bình chọn
08/07/2009 hameau [fr] phát âm hameau 0 bình chọn
08/07/2009 cinq cents [fr] phát âm cinq cents 0 bình chọn
08/07/2009 Adam Gontier [fr] phát âm Adam Gontier 0 bình chọn
08/07/2009 grenache [fr] phát âm grenache 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 tournedos [fr] phát âm tournedos 0 bình chọn
08/07/2009 Aneth [fr] phát âm Aneth 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 c'est pas ? [fr] phát âm c'est pas ? 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 cham [fr] phát âm cham 0 bình chọn
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] phát âm Michel Cluizel 0 bình chọn
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] phát âm Maréchal Niel 0 bình chọn
08/07/2009 Sarrasine [fr] phát âm Sarrasine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 masculine [fr] phát âm masculine 0 bình chọn
08/07/2009 L'Atelier [fr] phát âm L'Atelier 0 bình chọn
08/07/2009 souhaitée [fr] phát âm souhaitée 0 bình chọn
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] phát âm Jean Auguste Dominique Ingres 0 bình chọn
08/07/2009 Georges Seurat [fr] phát âm Georges Seurat 0 bình chọn