Thành viên:

vcelier

Đăng ký phát âm của vcelier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/01/2009 petite-fille [fr] phát âm petite-fille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2009 tennis [fr] phát âm tennis 0 bình chọn
04/01/2009 derrière [fr] phát âm derrière 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2009 devant [fr] phát âm devant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2009 pharmacie [fr] phát âm pharmacie 0 bình chọn
04/01/2009 cinéma [fr] phát âm cinéma 0 bình chọn
04/01/2009 supermarché [fr] phát âm supermarché -1 bình chọn
04/01/2009 cauchemar [fr] phát âm cauchemar 0 bình chọn
04/01/2009 correct [fr] phát âm correct 0 bình chọn
04/01/2009 cousins [fr] phát âm cousins 0 bình chọn
04/01/2009 cousin [fr] phát âm cousin 1 bình chọn
20/12/2008 rez-de-chaussée [fr] phát âm rez-de-chaussée 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2008 pomme de terre [fr] phát âm pomme de terre -1 bình chọn
20/12/2008 Marquis de Montesquiou [fr] phát âm Marquis de Montesquiou 0 bình chọn
20/12/2008 saisine [fr] phát âm saisine 0 bình chọn
20/12/2008 rattraperai [fr] phát âm rattraperai 0 bình chọn
20/12/2008 Où puis-je prendre [fr] phát âm Où puis-je prendre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2008 elite [fr] phát âm elite 0 bình chọn
20/12/2008 Où se trouve [fr] phát âm Où se trouve 0 bình chọn
20/12/2008 angers [fr] phát âm angers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2008 Chevignon [fr] phát âm Chevignon 0 bình chọn
20/12/2008 roulette [fr] phát âm roulette 1 bình chọn
20/12/2008 Pavane [fr] phát âm Pavane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2008 inoubliable [fr] phát âm inoubliable 0 bình chọn
20/12/2008 bourgeoisie [fr] phát âm bourgeoisie 1 bình chọn
20/12/2008 framboises [fr] phát âm framboises 0 bình chọn