Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
19/01/2012 zürefa [tr] phát âm zürefa 0 bình chọn
19/01/2012 tembihleme [tr] phát âm tembihleme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2012 temayül [tr] phát âm temayül 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2012 temayüz [tr] phát âm temayüz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 askeri darbe [tr] phát âm askeri darbe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 cehalet [tr] phát âm cehalet 0 bình chọn
17/01/2012 topuz [tr] phát âm topuz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 temelli [tr] phát âm temelli 0 bình chọn
17/01/2012 temenni [tr] phát âm temenni 0 bình chọn
17/01/2012 git gide [tr] phát âm git gide 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 tasarı [tr] phát âm tasarı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 tasarı [tg] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
17/01/2012 tez [tr] phát âm tez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 harmonik [tr] phát âm harmonik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2012 polinom [tr] phát âm polinom 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 felç [tr] phát âm felç 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 son dakika [tr] phát âm son dakika 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 tıkırtı [tr] phát âm tıkırtı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 triko [tr] phát âm triko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 sağanak yağış [tr] phát âm sağanak yağış 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 kızıl derili [tr] phát âm kızıl derili 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 boya badana [tr] phát âm boya badana 1 bình chọn Phát âm tốt nhất