Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/02/2012 yegân [tr] phát âm yegân 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2012 kromozom [tr] phát âm kromozom 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2012 mütemayil [tr] phát âm mütemayil 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2012 icazetname [tr] phát âm icazetname 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2012 sülüs [tr] phát âm sülüs 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2012 münazara [tr] phát âm münazara 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2012 nispetsiz [tr] phát âm nispetsiz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 ürpertici [tr] phát âm ürpertici 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 zeyrek [tr] phát âm zeyrek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kaskatı [tr] phát âm kaskatı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 yasalaşma [tr] phát âm yasalaşma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] phát âm sonuçlandırma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] phát âm kıvamlaştırmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kontrolcü [tr] phát âm kontrolcü 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 mahmurluk [tr] phát âm mahmurluk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 imreniş [tr] phát âm imreniş 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 palet [tr] phát âm palet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 realite [tr] phát âm realite 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 ledün [tr] phát âm ledün 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 saksılık [tr] phát âm saksılık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 savunulma [tr] phát âm savunulma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kazıtma [tr] phát âm kazıtma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kırkyama [tr] phát âm kırkyama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 sığma [tr] phát âm sığma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 vasıl [tr] phát âm vasıl 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 istifa [tr] phát âm istifa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 zıtlık [tr] phát âm zıtlık 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kadük [tr] phát âm kadük 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] phát âm sömürgeleşme 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 katolik [tr] phát âm katolik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất