Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/02/2012 öğretme [tr] phát âm öğretme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 onca [tr] phát âm onca 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 pragmacılık [tr] phát âm pragmacılık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kanatlandırma [tr] phát âm kanatlandırma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kütürdetmek [tr] phát âm kütürdetmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 muhabere [tr] phát âm muhabere 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 karasal [tr] phát âm karasal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] phát âm mahmuzlamak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 örgütlenme [tr] phát âm örgütlenme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kuluçkalık [tr] phát âm kuluçkalık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 inkisar etmek [tr] phát âm inkisar etmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 inan [tr] phát âm inan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 mamur [tr] phát âm mamur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 milliyetsiz [tr] phát âm milliyetsiz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 ıslama [tr] phát âm ıslama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 seçicilik [tr] phát âm seçicilik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 vebalı [tr] phát âm vebalı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 muzırlaşma [tr] phát âm muzırlaşma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 mantıksız [tr] phát âm mantıksız 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 insansı [tr] phát âm insansı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 lâyemut [tr] phát âm lâyemut 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 kıymık [tr] phát âm kıymık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 saçılış [tr] phát âm saçılış 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 katık [tr] phát âm katık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2012 zehirlilik [tr] phát âm zehirlilik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 kuşaksız [tr] phát âm kuşaksız 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] phát âm vukufsuzluk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 Kasem [tr] phát âm Kasem 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 itilâ [tr] phát âm itilâ 0 bình chọn
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] phát âm muvaffakıyetsizlik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất