Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/01/2012 şahit olmak [tr] phát âm şahit olmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 murdar [tr] phát âm murdar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yârenbaşı [tr] phát âm yârenbaşı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 manifaturacı [tr] phát âm manifaturacı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 medlûl [tr] phát âm medlûl 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 mıknatıslanmak [tr] phát âm mıknatıslanmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kâğıtsı [tr] phát âm kâğıtsı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kamufle [tr] phát âm kamufle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 nihaî [tr] phát âm nihaî 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yoğrulmak [tr] phát âm yoğrulmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 üreticilik [tr] phát âm üreticilik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kavramlaşmak [tr] phát âm kavramlaşmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kümeleme [tr] phát âm kümeleme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 paydaş [tr] phát âm paydaş 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 önceleme [tr] phát âm önceleme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 mes'ut olmak [tr] phát âm mes'ut olmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 inatçı [tr] phát âm inatçı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 urgan [tr] phát âm urgan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kıymetleşme [tr] phát âm kıymetleşme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 onar onar [tr] phát âm onar onar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kırkma [tr] phát âm kırkma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yiğitçe [tr] phát âm yiğitçe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yadırgatmak [tr] phát âm yadırgatmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 pestil [tr] phát âm pestil 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 itinasızlık [tr] phát âm itinasızlık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kaynatalık [tr] phát âm kaynatalık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 sosyal statü [tr] phát âm sosyal statü 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 lâçkalık [tr] phát âm lâçkalık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 piyangocu [tr] phát âm piyangocu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 ikinci el [tr] phát âm ikinci el 1 bình chọn Phát âm tốt nhất