Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/01/2012 kondansatör [tr] phát âm kondansatör 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yağmalanmak [tr] phát âm yağmalanmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 iğrendirmek [tr] phát âm iğrendirmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 şoke [tr] phát âm şoke 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 loşluk [tr] phát âm loşluk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 paspallık [tr] phát âm paspallık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 losyon [tr] phát âm losyon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 manifatura [tr] phát âm manifatura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 salıntılı [tr] phát âm salıntılı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kadran [tr] phát âm kadran 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 işkembecilik [tr] phát âm işkembecilik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 zilsiz [tr] phát âm zilsiz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kıldırma [tr] phát âm kıldırma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 mukabele [tr] phát âm mukabele 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 pohpohlanma [tr] phát âm pohpohlanma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kocamanca [tr] phát âm kocamanca 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 üçtaş [tr] phát âm üçtaş 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yargı erki [tr] phát âm yargı erki 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 konulu [tr] phát âm konulu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 iç güveyi [tr] phát âm iç güveyi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 sınanma [tr] phát âm sınanma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 pısırık [tr] phát âm pısırık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 ritmli [tr] phát âm ritmli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kınalı [tr] phát âm kınalı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 Kızık [tr] phát âm Kızık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yassı [tr] phát âm yassı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yan yan [tr] phát âm yan yan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 şekildaşlık [tr] phát âm şekildaşlık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yağır [tr] phát âm yağır 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 siyahımtırak [tr] phát âm siyahımtırak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất