Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/01/2012 inhibitör [tr] phát âm inhibitör 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 Kumanca [tr] phát âm Kumanca 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 mazarrat [tr] phát âm mazarrat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kombine [tr] phát âm kombine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 mütehakkim [tr] phát âm mütehakkim 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 örgen [tr] phát âm örgen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yatışma [tr] phát âm yatışma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 meyusiyet [tr] phát âm meyusiyet 0 bình chọn
30/01/2012 keskinletme [tr] phát âm keskinletme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 katafalk [tr] phát âm katafalk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 muttali [tr] phát âm muttali 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2012 tembihleme [tr] phát âm tembihleme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2012 zürefa [tr] phát âm zürefa 0 bình chọn
19/01/2012 temayül [tr] phát âm temayül 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2012 temayüz [tr] phát âm temayüz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 koka [tr] phát âm koka 1 bình chọn
18/01/2012 nimbus [tr] phát âm nimbus 0 bình chọn
18/01/2012 kirişhane [tr] phát âm kirişhane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 nakit kartı [tr] phát âm nakit kartı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 ısı cam [tr] phát âm ısı cam 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yüzü kara [tr] phát âm yüzü kara 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 şerbetçi [tr] phát âm şerbetçi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yeniyetme [tr] phát âm yeniyetme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 modernleşmek [tr] phát âm modernleşmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 nüktecilik [tr] phát âm nüktecilik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 papura [tr] phát âm papura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 sekili [tr] phát âm sekili 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 sarnıçlı [tr] phát âm sarnıçlı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 su tabakası [tr] phát âm su tabakası 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yanaşılmak [tr] phát âm yanaşılmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất