Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/01/2012 kursları [tr] phát âm kursları 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 eğitimi [tr] phát âm eğitimi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 çalışmaları [tr] phát âm çalışmaları 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 Üniversitede [tr] phát âm Üniversitede 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 zımnî [tr] phát âm zımnî 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 ucuzuna [tr] phát âm ucuzuna 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yalpılı [tr] phát âm yalpılı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 zümrütleşmek [tr] phát âm zümrütleşmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 paltosuz [tr] phát âm paltosuz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 Pentan [tr] phát âm Pentan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 uslanma [tr] phát âm uslanma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 randevu evi [tr] phát âm randevu evi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 pepsin [tr] phát âm pepsin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 parametrelemek [tr] phát âm parametrelemek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kapısı açık [tr] phát âm kapısı açık 0 bình chọn
18/01/2012 otomatik sigorta [tr] phát âm otomatik sigorta 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 moka [tr] phát âm moka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 subay [tr] phát âm subay 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kol demiri [tr] phát âm kol demiri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 vazifeşinas [tr] phát âm vazifeşinas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 ortalıkçı [tr] phát âm ortalıkçı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yosun külü [tr] phát âm yosun külü 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 sölpümek [tr] phát âm sölpümek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kaya sarımsağı [tr] phát âm kaya sarımsağı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 menkıbe [tr] phát âm menkıbe 0 bình chọn
18/01/2012 yelkıran [tr] phát âm yelkıran 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 katkılanma [tr] phát âm katkılanma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 serpiştirmek [tr] phát âm serpiştirmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 serpelemek [tr] phát âm serpelemek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yaşam güvencesi [tr] phát âm yaşam güvencesi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất