Thành viên:

veronicaireta

Đăng ký phát âm của veronicaireta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2014 Parrandeo [es] phát âm Parrandeo 0 bình chọn
22/06/2011 consejo [es] phát âm consejo 0 bình chọn
22/06/2011 matrimonio [es] phát âm matrimonio 1 bình chọn
22/06/2011 entusiasmo [es] phát âm entusiasmo 0 bình chọn
22/06/2011 excelencia [es] phát âm excelencia 0 bình chọn
22/06/2011 plenitud [es] phát âm plenitud 0 bình chọn
22/06/2011 cárcel [es] phát âm cárcel 1 bình chọn
22/06/2011 endemoniado [es] phát âm endemoniado 0 bình chọn
22/06/2011 ministrar [es] phát âm ministrar 0 bình chọn
22/06/2011 Garvey [es] phát âm Garvey 0 bình chọn
22/06/2011 Salvador de Maella [es] phát âm Salvador de Maella 0 bình chọn
02/06/2010 entendió [es] phát âm entendió 0 bình chọn
02/06/2010 aguardaba [es] phát âm aguardaba 0 bình chọn
02/06/2010 escurrido [es] phát âm escurrido 0 bình chọn
02/06/2010 apesadumbrada [es] phát âm apesadumbrada 0 bình chọn
02/06/2010 pertenencias [es] phát âm pertenencias -1 bình chọn
02/06/2010 penetró [es] phát âm penetró 0 bình chọn
02/06/2010 destinados [es] phát âm destinados 0 bình chọn
02/06/2010 tardaba [es] phát âm tardaba 0 bình chọn
02/06/2010 correas [es] phát âm correas 0 bình chọn
02/06/2010 deceso [es] phát âm deceso 0 bình chọn
02/06/2010 incipientes [es] phát âm incipientes 0 bình chọn
02/06/2010 brindar [es] phát âm brindar 0 bình chọn
02/06/2010 tuvieron [es] phát âm tuvieron 0 bình chọn
02/06/2010 trasladó [es] phát âm trasladó 0 bình chọn
02/06/2010 asustaba [es] phát âm asustaba 0 bình chọn
02/06/2010 apalancamiento [es] phát âm apalancamiento 0 bình chọn
02/06/2010 anchas [es] phát âm anchas 0 bình chọn
02/06/2010 entregada [es] phát âm entregada 0 bình chọn
02/06/2010 exigía [es] phát âm exigía 0 bình chọn