Thành viên:

vesvia

Đăng ký phát âm của vesvia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2011 Virus de Inmunodeficiencia Humana [es] phát âm Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2011 Virgen del Perpetuo Socorro [es] phát âm Virgen del Perpetuo Socorro 0 bình chọn
02/12/2011 hedonístico [es] phát âm hedonístico 0 bình chọn
02/12/2011 inyectable [es] phát âm inyectable 0 bình chọn
05/11/2011 OSNI [es] phát âm OSNI 0 bình chọn
05/11/2011 serrote [es] phát âm serrote 0 bình chọn
05/11/2011 sexenal [es] phát âm sexenal 0 bình chọn
05/11/2011 bisoñé [es] phát âm bisoñé 0 bình chọn
05/11/2011 OVNI [es] phát âm OVNI 0 bình chọn
05/11/2011 garlopa [es] phát âm garlopa 0 bình chọn
05/11/2011 garlopín [es] phát âm garlopín 0 bình chọn
05/11/2011 preferiría [es] phát âm preferiría 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 a tu lado [es] phát âm a tu lado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2011 Comayagüela [es] phát âm Comayagüela 0 bình chọn
03/11/2011 frecuencia modulada [es] phát âm frecuencia modulada 0 bình chọn
03/11/2011 tenebrosa [es] phát âm tenebrosa 0 bình chọn
03/11/2011 sobrecogedoras [es] phát âm sobrecogedoras 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2011 María Antonieta [es] phát âm María Antonieta 1 bình chọn Phát âm tốt nhất