Thành viên:

vicenms

Đăng ký phát âm của vicenms

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2018 Buenas tardes, señores. [es] phát âm Buenas tardes, señores. 0 bình chọn
10/04/2018 ¿Pudisteis encontrarla? [es] phát âm ¿Pudisteis encontrarla? 0 bình chọn
10/04/2018 autoinfligido [es] phát âm autoinfligido 0 bình chọn
10/04/2018 Eurovision [es] phát âm Eurovision 0 bình chọn
10/04/2018 de la [es] phát âm de la 0 bình chọn
10/04/2018 malamente [es] phát âm malamente 0 bình chọn
10/04/2018 maliciosamente [es] phát âm maliciosamente 0 bình chọn
10/04/2018 recelar de alguien [es] phát âm recelar de alguien 0 bình chọn
10/04/2018 saber a algo. [es] phát âm saber a algo. 0 bình chọn
10/04/2018 Sí, ¡cómo no! [es] phát âm Sí, ¡cómo no! 0 bình chọn
16/11/2017 recorriere [es] phát âm recorriere 0 bình chọn
16/11/2017 recorran [es] phát âm recorran 0 bình chọn
16/11/2017 recorráis [es] phát âm recorráis 0 bình chọn
16/11/2017 recorramos [es] phát âm recorramos 0 bình chọn
16/11/2017 obstaculizare [es] phát âm obstaculizare 0 bình chọn
16/11/2017 obstaculicéis [es] phát âm obstaculicéis 0 bình chọn
16/11/2017 obstaculicemos [es] phát âm obstaculicemos 0 bình chọn
16/11/2017 obstaculices [es] phát âm obstaculices 0 bình chọn
16/11/2017 obstaculicen [es] phát âm obstaculicen 0 bình chọn
16/11/2017 girase [es] phát âm girase 0 bình chọn
16/11/2017 girarais [es] phát âm girarais 0 bình chọn
16/11/2017 giráramos [es] phát âm giráramos 0 bình chọn
16/11/2017 Mariví Ugolino [es] phát âm Mariví Ugolino 0 bình chọn
16/11/2017 cara de circunstancia [es] phát âm cara de circunstancia 0 bình chọn
16/11/2017 Deséame suerte [es] phát âm Deséame suerte 0 bình chọn
16/11/2017 Pogo [es] phát âm Pogo 0 bình chọn
16/11/2017 bahías [es] phát âm bahías 0 bình chọn
16/11/2017 no manchadizo [es] phát âm no manchadizo 0 bình chọn
16/11/2017 inmaculados [es] phát âm inmaculados 0 bình chọn
16/11/2017 envarada [es] phát âm envarada 0 bình chọn