Thành viên:

victorija

Đăng ký phát âm của victorija

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2012 загнаиваться [ru] phát âm загнаиваться 0 bình chọn
25/02/2012 загипсовать [ru] phát âm загипсовать 0 bình chọn
25/02/2012 заделка [ru] phát âm заделка 0 bình chọn
25/02/2012 загрубелый [ru] phát âm загрубелый 0 bình chọn
25/02/2012 зажимный [ru] phát âm зажимный 0 bình chọn
25/02/2012 засадка [ru] phát âm засадка 0 bình chọn
25/02/2012 засмолка [ru] phát âm засмолка 0 bình chọn
25/02/2012 замызгивать [ru] phát âm замызгивать 0 bình chọn
25/02/2012 замешка [ru] phát âm замешка 0 bình chọn
25/02/2012 захронометрировать [ru] phát âm захронометрировать 0 bình chọn
25/02/2012 зашиться [ru] phát âm зашиться 0 bình chọn
25/02/2012 знахарить [ru] phát âm знахарить 0 bình chọn
25/02/2012 заутюживание [ru] phát âm заутюживание 0 bình chọn
25/02/2012 застилка [ru] phát âm застилка 0 bình chọn
25/02/2012 запродажный [ru] phát âm запродажный 0 bình chọn
25/02/2012 замирение [ru] phát âm замирение 0 bình chọn
25/02/2012 занавесь [ru] phát âm занавесь 0 bình chọn
25/02/2012 занавоживать [ru] phát âm занавоживать 0 bình chọn
25/02/2012 централ [ru] phát âm централ 0 bình chọn
25/02/2012 четвертаковый [ru] phát âm четвертаковый 0 bình chọn
25/02/2012 четвертьволновый [ru] phát âm четвертьволновый 0 bình chọn
25/02/2012 червонка [ru] phát âm червонка 0 bình chọn
25/02/2012 хрястнуться [ru] phát âm хрястнуться 0 bình chọn
25/02/2012 худородство [ru] phát âm худородство 0 bình chọn
25/02/2012 чивикать [ru] phát âm чивикать 0 bình chọn
25/02/2012 шаркун [ru] phát âm шаркун 0 bình chọn
25/02/2012 шаркотня [ru] phát âm шаркотня 0 bình chọn
25/02/2012 шелкомотальня [ru] phát âm шелкомотальня 0 bình chọn
25/02/2012 шинкарка [ru] phát âm шинкарка 0 bình chọn
25/02/2012 фарандола [ru] phát âm фарандола 0 bình chọn