Thành viên:

vincentyang1912

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của vincentyang1912

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/06/2018 捞拼 [yue] phát âm 捞拼 0 bình chọn
01/02/2018 [yue] phát âm 晗 0 bình chọn
10/06/2017 [yue] phát âm 汊 0 bình chọn
10/06/2017 [yue] phát âm 鷚 0 bình chọn
10/06/2017 [yue] phát âm 燭 0 bình chọn
11/03/2017 [yue] phát âm 枯 0 bình chọn
11/03/2017 [yue] phát âm 裵 0 bình chọn
09/02/2017 油嘴滑舌 [yue] phát âm 油嘴滑舌 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 絎 0 bình chọn
09/02/2017 圭臬 [yue] phát âm 圭臬 0 bình chọn
09/02/2017 扮死狗 [yue] phát âm 扮死狗 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 澣 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 迭 0 bình chọn
09/02/2017 琅琊 [yue] phát âm 琅琊 0 bình chọn
09/02/2017 沅水 [yue] phát âm 沅水 0 bình chọn
09/02/2017 董同龢 [yue] phát âm 董同龢 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 罅 0 bình chọn
09/02/2017 黍米 [yue] phát âm 黍米 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 夯 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 佼 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 螫 0 bình chọn
09/02/2017 反胃 [yue] phát âm 反胃 0 bình chọn
09/02/2017 揞口费 [yue] phát âm 揞口费 0 bình chọn
09/02/2017 趁你病攞你命 [yue] phát âm 趁你病攞你命 0 bình chọn
09/02/2017 一場歡喜一場空 [yue] phát âm 一場歡喜一場空 0 bình chọn
09/02/2017 黑市 [yue] phát âm 黑市 0 bình chọn
09/02/2017 流年 [yue] phát âm 流年 0 bình chọn
09/02/2017 一分一秒 [yue] phát âm 一分一秒 0 bình chọn
09/02/2017 [yue] phát âm 悒 0 bình chọn
09/02/2017 花押 [yue] phát âm 花押 0 bình chọn