Thành viên:

viool

Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2012 promotie [nl] phát âm promotie 0 bình chọn
27/01/2012 pyriet [nl] phát âm pyriet 0 bình chọn
25/01/2012 uitoefenen [nl] phát âm uitoefenen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2012 bevoegdheid [nl] phát âm bevoegdheid 0 bình chọn
25/01/2012 staking [nl] phát âm staking 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2012 koppelen [nl] phát âm koppelen 0 bình chọn
25/01/2012 criterium [nl] phát âm criterium 0 bình chọn
25/01/2012 staatssecretaris [nl] phát âm staatssecretaris 0 bình chọn
25/01/2012 jongeman [nl] phát âm jongeman 0 bình chọn
25/01/2012 soepel [nl] phát âm soepel 0 bình chọn
25/01/2012 somber [nl] phát âm somber 0 bình chọn
25/01/2012 effectief [nl] phát âm effectief 0 bình chọn
25/01/2012 Henk Verkuyl [nl] phát âm Henk Verkuyl 0 bình chọn
25/01/2012 grondig [nl] phát âm grondig 0 bình chọn
24/01/2012 De Panne [nl] phát âm De Panne 0 bình chọn
24/01/2012 Willem Buiter [nl] phát âm Willem Buiter 0 bình chọn
24/01/2012 drainage [nl] phát âm drainage 0 bình chọn
24/01/2012 Gustav Leonhardt [nl] phát âm Gustav Leonhardt 0 bình chọn
18/01/2012 Jonne Harmsma [nl] phát âm Jonne Harmsma 0 bình chọn
18/01/2012 muiderslot [nl] phát âm muiderslot 0 bình chọn
14/01/2012 zwartendijk [nl] phát âm zwartendijk 0 bình chọn
14/01/2012 Uittenbogaard [nl] phát âm Uittenbogaard 0 bình chọn
13/01/2012 Uhlenbeck [nl] phát âm Uhlenbeck 0 bình chọn
13/01/2012 aad [nl] phát âm aad 0 bình chọn
13/01/2012 Verhey [nl] phát âm Verhey 0 bình chọn
13/01/2012 Nicolaas Govert de Bruijn [nl] phát âm Nicolaas Govert de Bruijn 0 bình chọn
13/01/2012 chalcopyriet [nl] phát âm chalcopyriet 0 bình chọn
13/01/2012 Scholten [nl] phát âm Scholten 0 bình chọn
13/01/2012 Gerritsen [nl] phát âm Gerritsen 0 bình chọn
13/01/2012 Smeets [nl] phát âm Smeets 0 bình chọn